www.sacredsandwich.com

Návrat na úvodnú stránku

Uvodny obrazok - pohanstvo


POHANSTVO

V UČENÍ "S JASNÝM CIEĽOM"


alebo "ČO TO ROBÍM, ŽE ČÍTAM TÚTO KNIHU?"


“…aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.” 1 Kor 2:5


My, odovzdaní kresťania by sme nemali prehliadať ako niektorí populárni cirkevní vodcovia a učitelia rozoberajú a šíria Božie Slovo, ktoré má byť na naše poučenie a vzdelávanie. Bez ohľadu na to, či ide o ich najpredávanejšie dielo alebo nie, kresťanskí autori kníh nemôžu len tak preformulovať biblický text, aby sedelo na ich vynájdené učenie, alebo zmiešať Božiu pravdu s vymyslenými predstavami tohto sveta. Keď sa toto prepašuje do myslenia evanjelikálov, vzdávajú sa čistého Slova Božieho kvôli úbohej imitácii, kde pravdepodobným výsledkom je podvod a zvod. Bez ohľadu, či sú učitelia typu Ricka Warrena úprimní alebo nie, musia sa držať biblických právd. Ale pokiaľ  evanjelikálna komunita nebude pevne stáť na Božích pravdách a neprestane vkladať svoju vieru do „ďalšej veľkej veci“ v kresťanskom konzume, Biblia bude naďalej zaostávať za týmito bestsellermi v ovplyvňovaní kresťanského myslenia a praxe. Pozrime sa na jeden taký príklad: Rick Warren a jeho „Život s jasným cieľom“ (Purpose driven life)...

ÚVOD:

PREPÁČTE, PÁN WARREN, ALE UKAZUJÚ SA TU NEJAKÉ
 POHANSKÉ KORENE ...

Logo učenia „Purpose driven“ predstavuje rozkonárený strom, ktorý má reprezentovať život kresťana s jasným cieľom (cieľavedomý život).  Tento strom je, ako sa píše v Jer 17:7-8, má hlboké korene, zelené listy a donáša chutné ovocie. Keď tento symbolizmus budeme aplikovať na Warrenovo učenie, zistíme, že Warren uznáva, že korene tohto stromu sú veľmi dôležité, pretože z nich strom čerpá silu a vitalitu pre kmeň a vetvy. Nepochybne, toto je v Písme sa často opakujúci obraz, opisujúci duchovné blaho jednotlivca, alebo naopak – jeho nedostatok.

Keď ostaneme pri tomto obraze stromu, The Sacred Sandwich si kladie legitímnu otázku: Ak by sme sa na Warrenovo učenie „Purpose Driven“  pozerali ako na strom, kde sú jeho korene? Zakorené hlboko do Krista, alebo na skalnatej pode svetskej múdrosti?
Pohansky strom

Žiaľ, Warren zakorenil svoj „Purpose Driven“ strom do zmiešanej pôdy. Napriek tomu, že je tam veľa  povzbudení pre kresťanov k tomu, aby našli svoj nebeský cieľ (svoje poslanie), toto učenie je predsa len zakotvené viac do svetskej múdrosti ako do Biblie. Výsledkom toho je, že vo svojom učení urobil kompromisy s ľudskou vedou, ktorá odmieta jednoznačnú autoritu inšpirovaného Božieho Slova.

Pravdepodobne najhoršie Warrenovo spoľahnutie sa na ľudskú vynaliezavosť vychádza najavo vtedy, keď vedie svojich čitateľov do samého srdca učenia „Purpose Driven Life“, a to do „hľadania svojho SHAPE“.  Práve v tomto bode sú kresťania povzbudzovaní k tomu, aby absolvovali Warrenov program SHAPE, a tak naplnili svoj „cieľ“ (účel). Keď sa zúčastnia tohto hodnotiaceho kurzu, objavia vraj ako ich Boh „vytvaroval“ pre službu prostredníctvom Duchovných darov, Srdca, Schopností, Osobnosti a Skúsenosti (Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experience).  Podľa Warrena tento program SHAPE rozpozná „tajomstvo“ (str. 248  v anglickom originále), ktoré vám pomôže „jasnejšie vidieť ako nás Boh povoláva slúžiť v Jeho svete“.

Avšak treba si položiť otázku – ako dokázal Pavol a iní apoštoli misijne pracovať bez tohto programu? Pravdupovediac, program SHAPE má len malú oporu v Písme, všeobecne povedané – je to konglomerát obchodných techník, psychológie, gnosticizmu a otvoreného pohanstva.

Štvrtá zásada Warrenovho programu SHAPE – hodnotenie osobnosti, má korene očividne zapustené úplne v pohanskej filozofii veštenia temperamentu. Toto nemá - ani sčasti - žiadny základ v biblickom učení. Hoci riskujeme, že zmiešame podobenstvá, aj tak si dovolíme tvrdiť, že program SHAPE je ako budova na skale aj na piesku, ktorá sa o malú chvíľu zrúti, pretože má nestabilný základ. Aj keby bol pomer skál a piesku 90:10, stále to bude nespoľahlivý a nebiblický materiál, ktorý často vyvoláva otázky či Warrenova misijná služba „Purpose Driven“ naozaj správne buduje Cirkev – telo Pána Ježiša.


POHANSKÝ A OKULTNÝ POVOD PSYCHOLOGICKEJ TYPOLÓGIE

“...v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických...” 1 Tim 4:11

Bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie, Rick Warren využil pohanskú a okultizmom ovplyvnenú psychologickú teóriu, aby v jeho programe SHAPE pomohol formulovať tzv. Teóriu osobnosti. Hoci nemáme dôkaz, že sa tak stalo zámerne, veríme, že Warrenovo odmietnutie postaviť svoje učenie výhradne na Písme ho viedlo k spojeniu s módnymi filozofiami pohanského pôvodu.

Tabuľky v závere tohoto článku boli vytvorené nato, aby poskytli rýchly prehľad a zistiteľné spojenie Teórie osobnosti programu SHAPE s historickým pohanským myslením a praxou. Kvôli prehľadu sme išli iba do Grécka z 2.storočia, aby sme ukázali pozoruhodné podobnosti medzi pohanským učením Galena, švajčiarskeho psychológa Carla Junga a hodnotením osobnosti v programe SHAPE od Ricka Warrena.

AstrologiaAvšak pravdupovediac, pôvodné korene pohanstva by sme mali hľadať už pri Adamovom páde do hriechu, keď prvý človek rebeloval proti zjaveniu pravého Boha a upadol do modlárstva. Pohanstvo ako dobre premyslený náboženský systém sa zrodilo v Egyptskej a Babylonskej ríši vďaka rozvoju astrológie a ďalších ľuďmi vytvorených filozofií. Babylončania ako polyteistický národ videli oblohu ako začlenenie jazyka svojich bohov. Pri pozorovaní božských mocí sa pokúšali čítať znamenia a veštiť budúcnosť, ktorá by mala vplyv na ľudí, napríklad hladomor a vojnu.

Ako storočia prichádzali a odchádzali, pohanská astrológia sa rozšírila do Perzie, a tiež za jej hranice, a nakoniec bola prijatá Grékmi. Počas helénskej éry bola preformovaná, aby lepšie prispôsobila gréckej filozofii a náboženstvu. Takže astrológia sa už nepoužívala na veštenie budúcnosti národa – ako to robili Babylončania, ale bola prijatá ako božský prostriedok na získanie informácií intímnejšieho a osobnejšieho charakteru. Veľa z filozofických základov historickej astrológie sa využilo na vytvorenie gréckej vedy zaoberajúcej sa telom a dušou – napríklad psychológia, anatómia a farmakológia.

Na tomto pohanskom základe Galen z Pergamu vyvinul učenie o štyroch temperamentoch – povahách, aby študoval a porozumel zloženiu tela a duše. (V podstate toto Galenovo učenie o povahách je zdrojom Warrenovho učenia o teórii osobnosti.) Galen postavil svoju vieru na skorších prácach Empedoklesa a Hippokrata. Empedokles veril, že svet sa skladá zo štyroch prvkov: ohňa, vzduchu, zeme a vody, a každý z nich má svojho boha alebo bohyňu. Hippokrates, známy ako Otec medicíny, veril, že tieto štyri prvky mali štyri tomu odpovedajúce tekutiny alebo „povahy“. Definoval ich ako krv, žlč, čierna žlč a flegma, pričom každej priradil určitý typ osobnosti. Galen prevzal tieto predpoklady a rozvinul teóriu o povahách do štyroch kategórií – melancholickej, flegmatickej, sangvinickej a cholerickej.

Nie je to náhoda, že Galen pochádzal z Pergamu, mesta, o ktorom sa zmienil aj Pán Ježiš v knihe Zjavenie (Zj  2:12-17). Pergamum bolo preslávené sídlo chrámu Asklepia, gréckeho boha liečenia. Galen vo svojich skorších rokoch bol návštevníkom chrámuAsclepius a učil sa v ňom znalosti z gréckej medicíny.

Ľudia z celej Rímskej ríše prichádzali do tohto chrámu. Oblasť svätyne bola plná tisícov nejedovatých hadov, o ktorých sa verilo, že prinášajú uzdravenie každému kto sa ich dotkne. Pre Grékov a Rimanov, medicína a veda boli uctievané ako dary od bohov, symbolom uctievania bol teda had. „Caduceus“ (Merkurovo zlato),  ovinutý hadom predstavuje uzdravujúce žezlo boha Asklépia, ktoré sa doteraz používa ako všeobecne známy symbol lekárskych komôr (rytina po ľavej strane ukazuje boha Herma a obchodníka, ktorý pristupuje k Asklépiovi držiacemu svoje veľké žezlo. (viď logo)

Samozrejme, Pergamum, rodisko Galena, bolo centrom mnohých pohanských kultov. Bolo sídlom babylonského uctievania slnka, a domovom nespočetného množstva sôch, z ktorých najznámejšia bola socha Dia. Kvôli tomu Pán Ježiš nazval Pergamum miestom, kde je „trón satanov“  (Zj 2:13).

Z toho je jasné, že náboženské prostredie Pergamu nenapomáhalo kresťanskému životu, a následne cirkev v tomto meste bola ostro napomenutá kvôli kompromisom s okolitou pohanskou kultúrou. V reakcii na tento kompromis ich Kristus káral, kde použil „meč ostrý na obe strany“, čo je symbolom Božieho Slova, ktoré preniká a „oddeľuje myšlienky a úmysly srdca“, a ktorému nie je nič skryté (Žid 4:12-13).

So zármutkom treba konštatovať, že podobne ako cirkev v Pergame, aj Warren považuje kompromisy biblických princípov s obklopujúcou modernou sekulárnou spoločnosťou za správne. Bez ohľadu na to, či si to Warrenovi oddaní stúpenci pripustia alebo nie, Warrenov program SHAPE na klasifikáciu osobnosti je priamo zviazaný s Galenovým (a Jungovým) pohanským učením o povahách človeka a so psychologickou typológiou. Fakty podľa všetkého ukazujú, že v oblasti svojej kresťanskej viery Warren urobil kompromis s metódami pohanského sveta. A preto by pre Warrena a jeho nasledovníkov bolo dobré, keby si všimli Kristovej večnej výstrahy pre cirkev a založili svoju vieru na „dvojsečnom meči“ Božieho Slova, videli, že ich doterajšia cesta je omyl, a neboli „prekonaní“ moderným pohanstvom, v ktorom sa nachádzame.

Pre kresťana, ktorý obraňuje Warrenov prístup a nevidí žiadnu škodu v tom, keď na svoj život aplikuje grécku alebo jungovskú psychologickú typológiu, chcem povedať – mali by ste sa informovať o nehoráznych pohanských koreňoch teórií vytvorených týmito ľuďmi . Nie každá „pravda“ je Božia pravda, napriek prevládajúcemu názoru v evanjelikálnych kruhoch vyhlasovať takúto myšlienku. Tak ako apoštol Pavol vo svojej dobe múdro odporoval pokušeniu aplikovať grécku filozofiu do kresťanskej viery, aj dnes by súčasní kresťanskí vodcovia mali byť obozretní pri používaní svetskej „múdrosti“ ako vhodného nástroja na budovanie Cirkvi. Ako nás učil Pavol: „neťahajte jarmo s neveriacimi“.

Nasledujúce tabuľky vám osvetlia , že rôzne osobnostné a psychologické teórie, ktoré obhajuje Warren, nielenže protirečia Písmu, ale sú založené na okultnom veštení a satanskom podvode.


  I. POROVNANIE POHANSTVA GALENA A JUNGA

II. ZMAPOVANIE SPOJITOSTÍ: RICK WARREN - CARL JUNGAdresa pôvodného článku: http://www.sacredsandwich.com/purposelie.htm

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.


Dátum zverejnenia: 28.4.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk