Návrat na
                domovskú stránku
Duchovný význam vianočných piesní


Duchovná pieseň je neodmysliteľnou súčasťou života kresťanskej cirkvi. Tak ako modlitba aj duchovná pieseň patrí k vyznaniu úst veriaceho človeka. „... lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ (R 10, 10)

Počuteľným vyjadrením svojej viery cez duchovné piesne tiež nesieme svetu Božie posolstvo. Cez duchovnú pieseň možno aj evanjelizovať a privádzať ľudí k Bohu. Ona sa môže stať počiatkom zamýšľania sa človeka nad svojím životom a nad Božou ponukou spasenia. Môže nám tiež pomôcť spoznať charakter Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Spievaním v cirkvi sa zároveň budujeme ako spoločenstvo Kristových nasledovníkov. Úlohou duchovnej piesne je povzbudiť človeka k viere v živého Boha, priviesť ho k správnemu zmýšľaniu a konaniu, k pravým hodnotám, ktoré svet nevie ponúknuť. Zvesť Božieho evanjelia možno niesť ako hovoreným tak aj spievaným slovom.

Spievať piesne na Božiu oslavu má veľký význam. Zasahujú náš rozum, cit, prihovárajú sa našej duši, srdcu. Chcú z nás vybudovať mužov a ženy s Božím charakterom, očakávajúcich vo viere svojho Spasiteľa. Poznanie duchovnej piesne pôsobí povzbudzujúco aj v čase, keď človek stráca zrak a nevie už prečítať text v Biblii či spevníku. Aj v starobe nás Božie slovo nesie cez pieseň k výšinám, kde prebýva náš Pán. Vonkajší človek sa ruší, ale vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Cez slovo, sviatosti, modlitby a pieseň sme spojení Duchom Svätým s  viditeľnou cirkvou tu na zemi ale aj neviditeľnou v nebesiach.

Akou výchovou sme boli vychovávaní, také sú aj naše piesne. Čo hýbe naším srdcom, to sa prejaví aj na piesňach, ktoré si spievame. Akú má cirkev vierouku, také piesne spieva. Piesne sú zrkadlom náuky kresťanskej cirkvi. Pri duchovnej piesni, a to aj tej vianočnej, nie je najdôležitejšia chytľavá melódia. Uchu príjemná melódia musí niesť aj dobré posolstvo – hodnotné slovo, aby aj generácie po nás, keď si raz otvoria Evanjelický spevník, našli v ňom poklady neba a objavili Krista. Vianočné piesne, ktoré sa nachádzajú v Evanjelickom spevníku, v sebe spájajú príjemnú hudbu aj bohatstvo biblického posolstva.

To, čo cirkev učí je vyjadrené v duchovných piesňach, ktoré spievame na svojich zhromaždeniach či v domácnostiach. „Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery ktoré kážeme.“ (R 10, 8) Otvárajme svoje ústa k Božej oslave aj tým, že Ho budeme oslavovať spevom. Tak ako to robil aj Pán Ježiš Kristus a apoštolovia, aj my sa povzbudzujme nábožným spevom a oslavujme Jeho meno.

Vo vianočných piesňach, ktoré spomenieme, nachádzame čisté vieroučné posolstvo. Akými slovami viery, čím sa nám evanjelikom teda prihovára duchovná pieseň počas Vianoc? V Evanjelickom spevníku sa týmto obdobím cirkevného roka zaoberajú piesne č. 31 až 63. Z toho Kyrie sú zastúpené dvoma piesňami číslo 31 a 32; Slávospev číslom 33 a 34; Krédo číslom 35 a 36. Nasleduje 27 vianočných piesní.

Najznámejšie sú: Čas radosti veselosti (ES 41) ; Narodil sa Kristus Pán (ES 47); Tichá noc (ES 60); Nebo otvorené (ES 49); Len Tebe srdce dávam (ES 46);  Ó, kresťania poďme (ES 52); Anjelov spev (ES 5); Pri jasliach stojím (ES 54); Radujme sa, ó kresťania (ES 55) ; Radujte sa, srdečne plesajte (ES 56); Srdečne sa radujme (ES 58).

K neodmysliteľným duchovným piesňam Vianoc patrí pieseň č. 60, Tichá noc od F. Grubera, ktorú by sme mohli nazvať aj hymnou Vianoc pre jej popularitu. Prvýkrát sa spievala v rakúskom  mestečku Obendorf na text farára Jozefa Mohra. Milovníkov gitarového prednesu zaiste poteší to, že pre pokazený organ túto pieseň farár Mohr hral na gitare.

Melódia Franza Grubera uchvátila mnohých a popri nej aj výpovedná hodnota slov, ktoré pieseň nesie, sa stávajú požehnaním pre poslucháčov. Pieseň zvestuje, že v dieťati prišiel Spasiteľ sveta: „... Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší sa i dnes celý svet. Prišiel Spasiteľ k nám.“

Už v raji Boh prvým ľuďom zasľúbil poslať Mesiáša (1M 3, 15). Potom  to spomínali proroci. Napríklad to, že panna počne nachádzame u proroka Izaiáša 7, 14. O tom, že sa narodí dieťa, píše Izaiáš v 9, 5. Slovo o Mesiášovi z Betlehema (Micheáš 5, 1) predpovedané ústami proroka sa naplnilo, ako o tom píše evanjelista Matúš: „Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1, 23)

V centre duchovných vianočných piesni je teda narodený Spasiteľ. Posolstvá prorokov sa naplnili, Boh sa sklonil k nám a prišiel na túto zem. V každej z vianočných piesní nájdeme vyjadrenie radosti nad narodením Spasiteľa. Napr. piesne č. 37, 2: „Radujme sa plesajme, celým srdcom spievajme! Kristus z dávna vyčkávaný prišiel tu je medzi nami.“ Ďalej piesne 47, 48, 50, 52, 53, 56, 58...


Biblické naplnenie toho, že Mesiáš sa narodí ako dieťa nachádzame v piesňach:

č. 38, 1: „... hľa, Dieťatko utešené v jasličkách je položené.“

č. 49, 3: „... Poďme, viďme Dieťa, ktoré nám Boh dáva“

č. 52, 1: „... Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo...“

č. 60, 1: „... v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí...“


Hoci je dieťaťom, máme sa Mu oddať a dať Mu seba samých. Túto myšlienku odovzdania sa nachádzame napr. v týchto piesňach:

č. 46, 1: „len Tebe srdce dávam, Ježiši, môj Pane, Tebe sa odovzdávam, ó Dieťa premilé!“

č. 54, 1: „Pri jasliach stojím pokorne, Ó Ježiši, môj život! K nohám Ti kladiem ochotne, čo dala Tvoja milosť; svoj rozum, srdce dávam Ti, veď nemám iné poklady, môj život celý prijmi.“

č. 55, 3: Čože Ti dám, môj Ježiši, že mám v Tebe Spasiteľa... Chcem Ti svoje srdce dať, ach, ráč k sebe ma prijať...“


Narodenie z panny nám deklarujú piesne:

č. 41, 1: „... keď Spasiteľ,Vykupiteľ narodil sa z Panny...,

č. 45, 1: „Kristus, Syn Boží, hľa v jasličkách leží, Panna Ho porodila...“

č. 49, 4: „... Z lona čistej Panny, prišiel na svet Víťaz vyčkávaný...“

č. 50, 2: „... Panna čistá – matka Krista pokorne Božiu vôľu vyplnila.“


Naplnenie proroctva o Emanuelovi, aj to, že je s nami –
vyjadrujú piesne:

č. 38, 4: „... S nami je v každom kríži Pán.“

č. 39, 2: „... zaháňa preč smrti noc, Emanuel, Spasiteľ...“

č. 50, 3: „... Boh je s nami aj v trápení“

č. 58, 4: „... v každej chvíli s nami buď...“


Micheášovo proroctvo, že Mesiáš bude z Betlehema, mesta kráľov, nájdeme v piesňach:

č. 38, 2: „Už Micheáš predpovedá, v Betleme, meste Dávida, narodí sa vám Mesiáš, Ježiš Kristus, Spasiteľ náš.“

č. 39, 1: „Krista víta Betlehem...“

č. 41, 1: „...V mestečku Betleheme, v jasličkách na slame...“

č. 43, 3: „...v Betleheme našli Ho v jasliach položeného.“


Poukaz na božstvo a človečenstvo Ježiša Krista; Boh zostúpil k nám ako človek nájdeme v piesňach:

č. 52, 2: „K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý...“

č. 57, 5: „On Syn večného Otca, mocného na nebi, hľa, stal sa synom matky...“

č. 61, 2: „...On Boh a Človek pravý nedá mi zahynúť.“


Poukázanie na Božiu lásku a Jeho dar  nám ľuďom nachádzame v piesňach:

č. 37, 1: „Aká veľká vec to, Pane, že si nás tak miloval...“

č. 43, 4: „Najdrahší ten Boží dar, ktorý nám Boh z lásky dáva...“

č. 46, 2: „Čo Ťa len k tomu núti, Ježiši, môj Pane, že miluješ nás ľudí, ó Dieťa premilé.“

č. 55, 1: „...On nás vrelo miloval, človekom sa pravým stal.“


My sme ľudia, sme hriešni, túto duchovnú pravdu nachádzame v piesňach:

č. 40, 2: „Česť Tebe, Kriste Ježiši, že k hriešnym ľuďom prišiel si...“

č. 44, 2: „Potešme sa všetci hriechom zotročení, lebo sa narodil Mesiáš sľúbený...“

č. 56, 2: „Ježiš milý narodil nám hriešnym, aby sme prijali v Ňom spásu...“

č. 59, 2: „Poznávame deň čo deň, čo sme pre hriechy stratili, každý z nás je nehoden...“


Hriešnika zachraňuje prostredníctvom Krista Boh. Tým nás hriešnikov Boh potešuje.

č. 44, 2: „Potešme sa všetci hriechom zotročení, lebo sa narodil Mesiáš sľúbený.“

č. 46, 2: „To Tvoja láska preveľká prichádza spasiť hriešnika...“

č. 54, 2: „... z tmy hriechov si ma vyslobodil.“

č. 55, 2: „... prišiel by nás vyslobodil, On sa pre nás ponížil, aby hriešnych vykúpil...“


Spasenie je pre každého, Boh miluje každého človeka. Spasenie je pre celý svet:

č. 37, 3: „Boh sa k všetkým ľuďom skláňa...“

č. 46, 2: „Čo Ťa len k tomu núti, Ježiši, môj Pane, že miluješ nás ľudí, ó Dieťa premilé.“

č. 48, 3: „... prišiel Syn Boží, Kristus Pán, aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil.“

č. 49, 3: „... tajuplne, v láske, Boh sa k ľudstvu skláňa, náručie otvára...“


Ježiš za nás platí dlh. Premáha smrť, diabla:

č. 47, 4: „Diabla zlého porazil... a nad hriechom zvíťazil...“

č. 51, 5: „... Kto by za cudzí dlh platil? Len On to vykonal.“

č. 61, 2: „... premohol diabla, smrť.“


Za narodeného Spasiteľa Bohu ďakujeme. Medzi takéto piesne patria:

č. 40: „Buď Bohu česť na výsosti, že dal nám Syna z milosti a na tento svet Ho poslal, v Ňom všetkým večný život dal. Haleluja!“

č. 55, 1: „Radujte sa, ó kresťania! Radujte sa všetci spolu... Kristus prišiel na zem dolu...“


Za piesňou môžeme vidieť duchovné smerovanie autorov, ktorí skladali tieto piesne a my ich dnes máme v našom spevníku. Ich spievaním sa stotožňujeme s ich posolstvom. Duchovná vianočná pieseň poukazuje na Božiu lásku a Božieho Syna, ktorý je Kniežaťom pokoja. Duchovné posolstvo vo vianočných piesňach hovorí o Bohu, ktorý prišiel k nám na zem. Pravý Boh sa narodil ako ľudské dieťa v  mestečku Betleheme. Je to radosť pre celý svet, lebo sa narodil Spasiteľ, ktorý nás vykúpil od hriechov, smrti, diabla.

Pre hriešneho človeka nastala doba milosti, lebo Boh nám zasľúbil Mesiáša, ktorý bude s nami. Od nás čaká len to, aby sme tohto Mesiáša prijali, odovzdali Mu svoj život a verne Ho nasledovali.

Aký máme teda úžitok z  vianočných piesní? Vianočná duchovná pieseň poukazuje na skutočné hodnoty, ktoré by mal človek prijať. Nás kresťanov vyzýva k upevneniu viery v Toho, ktorý prišiel. A tých, ktorí Ho ešte nepoznajú vyzýva k tomu, aby svoje srdcia otvorili pre Spasiteľa sveta. Jeho narodenie má potešiť každé ľudské srdce. V Ňom nám Boh zvestuje, že nás miluje.

Pri spievaní duchovných piesní má mať človek otvorené nielen svoje ústa ale aj srdce. Aby na to, čo spievajú ústa odpovedalo srdce kladnou odpoveďou. Význam duchovných vianočných piesní nás vedie k Nemu, Emanuelovi, ktorý je s nami naveky. Od nás sa očakáva, že k Nemu pôjdeme, Jemu sa pokloníme a prijmeme Ho do svojho srdca.

Ježiša z Betlehema, s dôverou prijmime, že sa nám narodil, vďaku Mu vzdávajme, pred Ním v pokore sa skláňajme, Jeho vzývajme.“ (ES 44, 4)


Aj pri vianočných piesňach myslime na slovo apoštola Pavla z Listu Kolosenským 3, 16:
„Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“


Autor: Ľubomíra Mervartová, ev. farárka
Dátum: 30
.11.2011, Mengusovce