Návrat na domovskú stránku
Ona flirtuje

Ste ženatý. Ste zamilovaný. Ste úplne naviazaný na svoju ženu. Zistili ste, že je osamelá a bezradná. Zistili ste, že je zanedbaná, hladná, vystrašená a hašterivá. Robili ste všetko možné aby ste si získali jej dôveru a oddanosť. Obetovali ste sa pre ňu. Strávili ste hodiny, dni, mesiace, roky, aby ste ju pochopili, počúvali, rozprávali sa s ňou. Ubezpečovali ste sa, že ste vždy po jej boku, keď prechádzala cez neľahké situácie. Vždy ste sa ubezpečovali, že ste jej poskytli všetko čo potrebovala. Vaša láska k nej vás primäla k rozdávaniu seba samého spôsobmi, ktoré môžu byť vysvetlené iba ako nevysvetliteľná láska. Iní okolo vás iba v úžase premýšľali a nemohli pochopiť vašu oddanosť k nej.

Vaša láska k nej bola tak veľká, že ste jej dali všetko čo ste mali.

Je tu iba jeden problém...ona veľmi rada FLIRTUJE.

Má jednoducho veľmi rada pozornosť iných mužov v susedstve. Pripomína jej to, ako tomu bolo predtým. Začala si obliekať provokatívne šaty – tie, ktoré chlapi na nej radi vidia. Všimli ste si, že používa parfém, dáva si na seba šperky, pridáva make-up kedykoľvek, keď ide na verejnosť, hoci ste jej veľakrát povedali, že nie ste rád, keď sa takto správa. Niekedy ste si všimli, že žmurkne na niektorých mužov, keď ju pochvália ako pekne vyzerá.

Všimli ste si, že keď je na spoločenských podujatiach obklopená ľuďmi jej reč tela je trochu odlišná. Keď iní muži prídu bližšie, správa sa odlišne. Tiež sa nesnaží vyhnúť tejto pozornosti. Skôr to vyzerá tak, že v skutočnosti ju vyhľadáva, a že to má VEĽMI RADA. Miluje, keď môže počúvať tieto komplimenty, obzvlášť od spoločensky uznávaných (vážených) ľudí. Myslí si, že sú šikovní. Myslí si, že sú zábavní. Ona sa chichúňa … oni ju rozosmiali. Miluje, keď je na nich zavesená, až do tej miery, že zanedbáva manžela.

Jedného dňa ste našli niekoľko jej dopisov od niektorých iných mužov z mesta. Dopisy hovoria o plánoch, ktoré by oni mohli spoločne úspešne zvládnuť, pomáhať si navzájom s niektorými záležitosťami, ktoré sa dejú v ich štvrti, plány na organizovanie veľkých zhromaždení (so zdôraznením) koľko dobrého tieto prinesú celej komunite. Niektoré z týchto dopisov jej dokonca dávajú rady, tipy a inštrukcie ako zlepšiť vzťah s vami, s jej manželom. Tieto sú od tých istých mužov, s ktorými flirtovala. Nemôžete pochopiť prečo si dopisuje s týmito mužmi týmto spôsobom. Keď sa jej spýtate na tieto listy tvrdí, že to nie je nič významné, že títo muži sú len jej priatelia, že sú milí, že ju pochválili, a že sa s nimi cítila dobre. Týchto mužov veľmi dobre poznáte. Poznáte kto sú, a čo chcú. V ich srdci nie je záujem o to, čo je pre ňu najlepšie. Pokúšate sa JU VAROVAŤ, ale ona pokračuje v odťahovaní sa od vás, a postupne sa približuje k nim. Niekedy im verí viac ako vám. Oni jej hovoria milé veci. Má radosť z toho, že sa s nimi cíti dobre, a že jej lichotia.

Písali ste jej veľa dopisov, a robili ste to veľmi dlhú dobu. Detailné, konkrétne dopisy uisťujúce ju o vašej oddanosti a obetavosti pre ňu. Dopisy, ktoré sa venujú jej ochrane, zabezpečeniu a budúcnosti. Pripomínate jej znova a znova, že keby venovala čas ŠTÚDIU vašich dopisov a rozprávala sa s vami, váš vzťah by NETRPEL tak, ako je tomu dnes. NEMALA BY túžiť a usilovať sa o náklonnosť iných mužov. Takýto vzťah by bol založený na dôvere.

Aké je to smutné. Obzvlášť je to smutné, keď zoberieme v úvahu, cez čo všetko ste museli prejsť aby ste ju ZACHRÁNILI od jej stavu beznádeje a osamelosti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uvedomil som si, že tento krátky príbeh nemohol lepšie ukázať ako je cirkev, nevesta Kristova, zapojená do koketného, cudzoložného stretávania a ĽÚBOSTNÉHO VZŤAHU SO SVETOM.

Po tomto vyjadrení, sa v nasledujúcom texte pokúsim zobrať hlavné body z vyššie uvedeného príbehu a poukázať na paralely v modernej cirkvi:

Začala si obliekať provokatívne šaty.“ - vždy keď cirkev PREBERÁ JEJ METÓDY, aby v záujme získania kladnej reakcie zo sveta vyzerala viac príťažlivo, dúfa, že svet na ňu bude túžobne zazerať, skladať jej komplimenty a neustále sa k nej vracať, keď zotrvá na ceste SPÄŤ KU SVETU.

Myslí si, že sú šikovní.“ - Vždy keď cirkev vyvyšuje inteligenciu v snahe získať oficiálne prijatie jej svetských susedov upadá do (vyvyšovania) KLAMSTVA pozemskej svetskej múdrosti nad nedocenenú najvyššiu múdrosť Božiu.

Myslí si, že sú zábavní. Ona sa chichúňa …“ - Vždy keď kresťania letia po svetskej zábave, ktorá zakrýva nemorálny životný štýl a konanie, akým je napr. homosexualita, vtipnými poznámkami, aby ho takto urobili viac znesiteľnejším, obracajú svoju pozornosť k inej láske, kým Duch Svätý SMÚTI. Ignoruje jeho varovanie aby sa VYHLA VŠETKÝM PREJAVOM ZLA.

Jedného dňa ste našli niekoľko jej dopisov.“ - Niektoré z kníh a autorov, ktoré kresťania a zvlášť pastori čítajú, oslabili vernosť a perspektívu cirkve do bodu, kde pastori a lídri zborov súhlasia so zavádzaním mysticizmu, HĹBKOVÝCH/ROZJÍMAVÝCH MODLITIEB (meditácií) a NOVEJ SPIRITUALITY (DUCHOVNOSTI) do zborov. Veľa zborov na svojich web stránkach doporučuje knihy, ktoré vás znepokoja, keď zistíte a pochopíte aké názory títo autori zastávajú, podporujú a čomu veria. Mnohé z týchto teológií a náuk sú v protiklade k Biblii. Je možné, že vedenie zborov si neuvedomuje (pomýlenosť) niektorých týchto náuk od týchto autorov. Či je tomu tak, alebo nie, nie je v tom žiaden rozdiel, keďže veľa ľudí v ich zhromaždeniach si môže tieto knihy kúpiť a čítať jednoducho iba z dôvery k ich vodcom.

Prečo by mal zbor odporúčať knihu niekoho, kto je angažovaný v hnutí New Age ako KEN BLANCHARD, ktorý tvrdí, že „Buddha ukazuje cestu, a pozýva nás začať našu cestu k osvieteniu. Ja … vás pozývam začať vašu cestu k osvietenej práci.“? Alebo pastor ako DAN KIMBALL, ktorý podporuje využívanie mystickej antickej praxe labyrintu modlitebných chodníkov? Niektoré zbory propagujú knihy od BRIANA MCLARENA, ktorý zastáva nebiblický pohľad na náuku o PEKLE, HOMOSEXUALITE a KRISTOVOM KRÍŽI. A potom sú tu ďalší ako LEONARD SWEET s jeho dekonštruktionistickým DVOJKRUHOM nového veku (new age), ako ďalším postmoderným nezmyslom.
(Čas neumožňuje poukázať na ďalších autorov týchto bludov, spomenutí boli iba niektorí, ktorí tieto názory podporujú. Touto problematikou sa budeme zaoberať neskôr.)

Písali ste jej veľa dopisov“ - 2 Tim 3:16-17 „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.
Hľadanie návodov a smerovania z kníh, ktoré sú v protiklade k biblickej náuke, alebo ktoré sa snažia o duchovné preniknutie (do podstaty veci) spôsobom, ktorý nemá oporu v písme, je nebezpečné, pretože (takto ovplyvnený) človek je následne náchylný k prijímaniu (ďalšieho) falošného učenia a INÝCH EVANJELIÍ.

My sme cirkev, nevesta Kristova. Ak sa chceme predstaviť BEZ POŠKVRNY a bez úhony pred Kristom, musíme sa usilovať o svätosť.

Svätosť nie je zlučiteľná s flirtovaním. Čo si myslíme, ako blízko sme pri Bohu, keď tak ľahko FLIRTUJEME SO SVETOM?

Dúfam, že cirkev nezabudla tieto verše z Listu Efezkým 5:25-27:
Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.

Tento výrok z chválospevu zborovej nadácie „THE CHURCH'S ONE FOUNDATION“ si v mysli pripomínam znovu a znovu … je to také dobré pripomenutie večnej pravdy – Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko.


„Z nebies On prišiel a HĽADAL JU,
aby bola jeho svätou nevestou,
vlastnou krvou ju vykúpil,
a PRE JEJ život ZOMREL.“
Použité biblické texty:

1. List Petra 1:12
A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba, na čo túžia hľadieť anjeli. [späť na text.]

Ozeáš 1:2

Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Ozeášovi: Choď, vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva; lebo krajina sa smilne odvracia od Hospodina. [text]

List Jakuba 1:14-15
Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť. [text]

1. List Petra 5:8
Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; [text]

2. List Timoteovi 2:15
Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. [text]

Ozeáš 4:6
Môj národ zhynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. [text]

2. Korintským 6:17
Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, [text]

List Rímskym 5:7-8
Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. [text]

2. List Timoteovi 3:2-5
Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. [text]

Tretia kniha Mojžišova - Leviticus 10:1-2
Áronovi synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. [text]

Izaiáš 30:1-3
Beda odbojným synom - znie výrok Hospodinov - ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech; ktorí sa dávajú na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali - aby hľadali útočisko v ochrane faraónovej a utiekali sa do tône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočisko v tôni Egypta na potupu. [text]

1. List Korintským 1:18
Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. [text]

List Efezkým 4:30
Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. [text]

1. Tesalonickým 5:22
Všetkého zlého sa vystríhajte! [text]

List Galatským 1:8-9
Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty! Ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám niekto zvestuje (iné) evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, - nech je prekliaty! [text]

List Efezkým 5:27
... a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. [text]

1. List Jána 2:15-16
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. [text]
Adresa pôvodného článku: http://thinkerup.blogspot.com/2007/03/shes-flirt.html

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.Dátum zverejnenia:
28.4.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk