Návrat na domovskú stránku
Porovnanie Biblického a Postmoderného uvažovania

    Slovo postmoderný je málo známe, ale je to dôležitý koncept. Dnešní "postmoderní" vodcovia a sociálni inžinieri ho používajú na vysvetlenie a ospravedlnenie zmien, ktoré transformujú zbory po celom svete. Ak nepoznáme jeho význam, nemôžeme správne pochopiť vplyv dnešnej sociálnej revolúcie na vieru a evanjelizáciu.

    Táto tabuľka uvádza základné postmoderné prekážky k víťaznej viere. Poukazuje na nové významy, ktoré sú priraďované biblickým výrazom, a uvádza citáty z Písma, ktoré objasňujú zmätok spôsobený postmoderným myslením. Poznanie tejto skutočnosti posilní svedomitosť (mravné presvedčenie) vašich detí, a pomôže zakotviť ich myseľ v pravde.

    Povšimnite si, že postmoderné pohľady uvedené nižšie sú porovnávané s kresťanstvom, nie s "modernou dobou". Tá druhá vo všeobecnosti odráža "pokrokové" humanistické filozofie z 19. a 20-teho storočia, nie Biblickú pravdu.


Postmodernizmus Biblická viera
Dôraz
Význam alebo zámer Ale Ježiš hovorí
Osobné vzťahy
 - v rámci skupiny alebo spoločnosti. Potešiť ľudí skôr ako Boha.
"Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým."   Galatským 1:10
- s Bohom. "Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje...”  Ján 14:21
Tolerancia
- k veciam, pred ktorými nás Boh vystríhal, aby sme sa ich stránili. Zakázané veci sú teraz dovolené.
“Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.” Mk 7:20-23
["Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého!" Rímskym 12:9]
Pravda & Biblia
- subjektívna, stále sa meniaca, definovaná skupinou -- s malým alebo žiadnym Biblickým vhľadom. Popretie absolútnej a objektívnej pravdy.
“Ja som cesta i pravda i život."  Ján 14:6
["Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám." Židom 13:8-9]
Pluralizmus
Všetky náboženstvá (1) vedú k rovnakému cieľu, (2) a sú platnými cestami ku spaseniu.
“Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa."  Ján 14:6
“Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, ... "  Ján 6:44
Autorita
Odmietanie tradičných autorít. Sledujú sa subjektívne pocity a skupinový konsenzus.
"veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, ..."  Ján 6:38
"Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.” Lukáš 22:42
Viera a pohľad
na budúcnosť
Založená na pocitoch, predstavivosti, mystike a skupinovom konsenze.
Založená na Božom slove:
“Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa ..." Ján 17:20
["Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré." 2 Tim 3:16-17]
Duchovnosť Hľadanie duchovných síl, priazne, poznania alebo plnosti resp. všejednoty s vyšším vedomím alebo nepoznanou univerzálnou silou alebo duchom.
"... vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého ..."  1 Jána 5:20
"Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi!" Lukáš 21:8
Pluralizmus a multikultúrnosť Všetky náboženstvá sú rovnoprávne a v poriadku. Zavrhnite ľudí ktorí nesúhlasia ako fanatikov a extrémistov.
“Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!"   Exodus 20:3
“Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme - lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba." Deut 6:14-15
“Ale ak naozaj zabudneš na Hospodina, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im - dnes sa osvedčujem proti vám, že určite zahyniete." Deut. 8:19
Kontinuálna
zmena
Vyžaduje sa kontinuálna vnútorná adaptácia na kultúrne zmeny.
"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ... " Rímskym 12:2
"Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali." Marek 15:15
"Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí." Ján 15:19
  
 "Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!
A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.
Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí."

  
 1 Tesalonickým 5:21-24
 


 Pre viac informácií pozrite (v angličtine):  Vymývanie mozgov v Amerike | Plán OSN pre vaše mentálne zdravie |
 Lokálna agenda 21 - Plán OSN pre vašu spoločnosť

    Ak chcete vidieť, ako sú tieto termíny dnes používané vodcami cirkevných zborov, pozrite si článok Postmoderný zbor. Pre podobný ale jednoduchší prehľad si pozrite článok Zámena Paradigmy.

Daľšie odkazy: Príprava na víťaztvo | Prenasledovanie kresťanov | Články
Adresa pôvodného článku: http://www.crossroad.to/charts/postmodernity.htm

Kjos Ministries

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.Dátum zverejnenia: 28.4.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk