Návrat na domovskú stránku Drahý priateľ,

vo svetle pravého evanjelia v 1. časti našej analýzy hnutia Ricka Warrena „Život s jasným cieľom“ sme zdokumentovali, že toto evanjelium pozostáva z naformulovanej šepkanej modlitby a z hľadania svojho „pravého ja“. V druhej časti chceme poukázať na pravú Božiu lásku ako ju vidíme v zachovávaní Jeho zákona a v prejave Jeho spravodlivosti. V Ježišovi Kristovi sa Božia láska a spravodlivosť snúbia navzájom. Toto zdôraznenie pravej Božej lásky je nevyhnutné na odhalenie ponižovania tohto božského atribútu, ktoré je v rukopise Ricka Warrena evidentné. Tiež je zdokumentované prepojenie hnutia s katolíckou cirkvou a spojenie s katolicizmom.


Váš z milosti nášho drahého Spasiteľa,
Richard Bennett

Naša webstránka: www.bereanbeacon.org"Život s jasným cieľom": Ponižovanie pravej podstaty Boha
Autorom druhej časti je Richard Bennett

Jedna zo základných vlastností knihy a hnutia Ricka Warrena spôsobuje, že jej analýza je veľmi obtiažna. To pramení zo skutočnosti, že Warren predkladá niektoré základy náuky týkajúce sa Božieho zámeru na Svoju oslavu, a toho čo má človek robiť vo vzťahu k Bohu. Skutočnosť, že žiaden z týchto zámerov nie je predkladaný biblicky správnym spôsobom, robí Warrenovo dielo ešte viac nebezpečným pre správne pochopenie toho, kto Boh je a Jeho evanjelia v Kristu. V prvej časti našej analýzy sme zdokumentovali spôsob, ktorým bolo evanjelium narušené vyvyšovaním človeka a tzv. „pravého ja“. Tento omyl spolu so súvisiacim zanedbaním poukázania na to, že človek je v skutočnosti duchovne „mŕtvy v prestúpeniach a hriechoch“ dokazuje, že táto kniha je zároveň prekážkou a podvodom. Najnebezpečnejšie bludárstva boli vždy tie, ktoré boli predkladané v kontexte všeobecnej základnej pravdy. Aj v tejto sekcii musíme pokračovať v analýze Božieho večného plánu záchrany v Ježišovi Kristovi. Spasenie prichádza od Boha k hriešnemu človeku iba cez Ježiša Krista. Prapôvod milosti zdarma a večného Božieho zámeru je iba v Ježišovi Kristovi, „On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi“. Túto základnú pravdu by nebolo potrebné zdôrazňovať, nebyť faktu, že Warren prekrúca Božiu zachraňujúcu lásku k ľudstvu, keď tvrdí, že táto je v človeku samotnom.

Božia podstata v Písme je zdôrazňovaná ako Všesvätá, Biblia to uvádza takto „Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.“ [2]. Na podnietenie absolútnej úcty k Božej podstate je položená otázka, „Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať …“ [3]. Jedným z najviac zjavných hriechov Warrena a jeho hnutia je zanedbanie rešpektovania podstaty Všemocného, Všesvätého Boha. Napríklad v jeho kapitole nazvanej „Priateľstvo s Bohom“, je Boh zobrazený akoby niečo potreboval, „Všemocný Boh túži byť tvojím priateľom!“ [4]. Anglický význam slova (yearns) „túžiť“ znamená „dožadovať sa“, „prahnúť“, „dychtiť“, čo v podstate znamená, že On potrebuje byť tvojím priateľom. Ale Božia láska, podľa ktorej Nám dal Svojho jednorodeného Syna, je úplne obetujúca sa a dávajúca. Vôbec neznamená nedostatok (niečoho) na strane Boha. Práve naopak, obetovanie Jeho jednorodeného Syna je úplným výlevom Jeho dokonalej lásky, a určite nie potrebné na prehĺbenie alebo zdokonalenie Jeho lásky. Skutočnosť, že Boh prejavil Svoju lásku k nehodným hriešnikom v žiadnom prípade neznamená, že Boh potrebuje hriešnikov na doplnenie (uspokojenie) niečoho čo Mu chýba! Warrenova terminológia prekrúca Božiu podstatu.

Warren stavia tento závažný omyl pomocou modernej skomoleniny z Druhej knihy Mojžišovej – Exodus 34,14, „On je Boh, ktorý je zanietený vo veci vzťahu s tebou.„ [5]. Tento verš má znieť takto „lebo nesmieš sa klaňať inému bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh.“ Žiarlivosť alebo zanietenie Pána Boha je proti tým, ktorí by chceli slúžiť inému bohu. Takáto bohoslužba sa úplne zavrhuje. Je úplne zjavné, že prvá časť tohto verša, „lebo nesmieš sa klaňať inému bohu“, vo Warrenovej kapitole úplne chýba. Vždy, keď sú termíny „žiarlivosť“ alebo „zanietenie“ použité pri Bohu v Biblii, opisujú Jeho horlivosť pre skutočnú, úprimnú bohoslužbu pre Jeho sväté meno. To si vyžaduje bezvýhradné odovzdanie sa Mu. Vyučovaním, že Boh má zanietenie alebo pobláznenie s čitateľom Warrenovej knihy skôr ako dokonalú horlivosť pre Jeho Sväté meno, Warren otočil význam tohto verša doslova naopak. Použitie skazeného a čiastkového biblického textu na vykreslenie názoru, že Boh je zanietene oddaný človeku, robí jeho prácu pokusom o lichotenie ľuďom, namiesto toho, aby ich oboznámil s Božou pravdou týkajúcou sa ich (mravnej) skazenosti. Takto Warren učí ako pravde samotnému modlárstvu, ktoré vierohodná interpretácia celého textu odsudzuje. Tento druh prekrúcania Písma, ktorý zhanobuje podstatu Boha sa nesie celou Warrenovou knihou.


Láska nie je podstatou Božieho charakteru oddelene od Jeho spravodlivosti


Warrenova náuka, že Boh má zachraňujúcu lásku pre každého popiera pravú podstatu Boha. Prehlasuje, že táto zvláštna láska pre každého je „podstatou Božieho charakteru“. Warren učí,

Bol si stvorený ako zvláštny objekt Božej lásky! Boh ťa stvoril, aby ťa mohol milovať. Táto pravda môže byť základom tvojho života. Biblia nám hovorí: „Boh je láska.“ (1 Ján 4:8) Nehovorí, že Boh má lásku. On je láska! Láska je podstatou Božieho charakteru. Pretože medzi osobami Trojice už existuje dokonalá láska, Boh ťa nepotreboval stvoriť.“ (pp. 24-25, str. 23)

To je však ďalšie Warrenovo protirečenie, ktorý iba pred chvíľou naznačoval, že Bohu niečo chýba. Teraz Warren ponúka svojím čitateľom opojnú predstavu, že Boh miluje každého „ako zvláštny objekt“. S týmto druhom uistenia čitateľ nadobúda sebaistotu (bezstarostnosť) ohľadom seba samého a svojich hriechov. Avšak podľa písma, nemôžeme vedieť, že sme objektami Božej zachraňujúcej lásky skôr, ako sme unikli Jeho hnevu za náš hriech, konali pokánie, a obrátili sa vo viere k Ježišovi Kristovi samému. Warrenov druh boha, ktorý miluje všetkých ako zvláštne objekty Jeho lásky, je úplné bludárstvo. Láska oddelene od Jeho spravodlivosti nie je podstatou Božieho charakteru. Skôr, podľa Písma, je Božia zachraňujúca láska vždy v súlade s Jeho spravodlivosťou, „Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.“ [6] Musíme prijať Božiu lásku tak ako ju definoval On sám, než ako verziu prezentovanú Warrenom!

V písme je Božia láska viditeľná v zachovávaní Jeho zákona, a v prejave jeho spravodlivosti. V Spasiteľovi je vytvorený súlad božských atribútov, lásky a spravodlivosti. V Ježišovi Kristovi, sa Božia spravodlivosť a pokoj pobozkali navzájom. Vo vykupiteľskom diele je Božia láska ukázaná v Spasiteľovi, ktorý je „prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ [7] Prejavom Božej lásky je, že „On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.“ [8] Boh je skutočný (pravdivý) vo Svojom hneve proti hriechu, a vo Svojej vláde je práve tak láskou, ako tým, ktorý omilosťuje hriešnikov v Ježišovi Kristovi. On je spravodlivý, pretože krvou Ježiša Krista zaplatil trest (za hriech), aby uspokojil Božiu spravodlivosť. On je tým, ktorý „ospravedlňuje“, keď veriacim prisudzuje Kristovu spravodlivosť. Ale neveriaci ostávajú pod Božím hnevom pre svoju nespravodlivosť. V takomto prípade nemajú žiaden dôvod domnievať sa, že sú špeciálnymi objektami Božej lásky.

Warrenova tzv. Božia láska pre nekajúcich hriešnikov ako „zvláštne objekty Božej lásky“ je urážkou pravej Božej lásky, pretože sa pokúša predefinovať pravú podstatu Boha. Pravá Božia láska potvrdzuje Jeho pravdu, Jeho príkazy, Jeho Slovo a Jeho spravodlivosť. Napríklad uvažujte nad slovami kázne C.H. Spurgeona, „Hriešnik, pokor sa pod mocnou rokou Božou! Rozmýšľaj ako často ti preukázal Svoju lásku ponúkajúc ti prístup k Nemu samotnému. Rozmýšľaj ako často si zavrhol Jeho Slovo a odmietol Jeho milosť. Rozmýšľaj ako si ignoroval každú pozvánku a chodil vlastnou cestou vo vzbure proti Bohu lásky. Rozmýšľaj ako často si porušil príkazy Toho, ktorý ťa miluje.“ [10] Ak by Warren písal a kázal ako to robil Spurgeon vo vyššie uvedenom príspevku, nebol by tak populárny u tisícov tzv. „telesných kresťanov“ po celom svete. Avšak ak sú Božie príkazy zvestované spolu s Jeho láskou, môžeme vidieť pravé obrátenia, kde sa spravodlivosť a pokoj stretnú v Ježišovi Kristovi. Božia zachraňujúca láska je vždy zjavená (konkretizovaná) tým, ktorí sú v Kristu. Vždy je vyhlasovaná za prítomnú v Kristu pre Jeho milosť. Preto Biblia zdôrazňuje, „Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.“ [11] Bez výnimky, ľudské bytosti sú objektami Božej zachraňujúcej lásky iba v Ježiši Kristu; inak, a bez výnimky, sú objektami Božieho hnevu! „A povie: Len v Hospodinovi mám každú spravodlivosť a silu.“ [12]

Božie zameranie na Krista je zamenené za Warrenovo zameranie na človeka

V kapitole 2, „Nie si tu náhodou“, Warren zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť v naplánovaní každého detailu pri narodení každého človeka. Vyzerá to tak, že Warren stotožňuje „byť narodený“ s „byť dieťaťom Božím“, keď hovorí, „Nelegitímni rodičia existovať môžu, no nelegitímne deti nie....Boh nikdy nerobí chyby....Boh ťa stvoril, aby ťa mohol milovať.“ [13] Preskočiac cez obrovské ťažkosti, ako sú „nádoby hnevu“ v Rímskym 9:22, sa Warren na potvrdenie svojho tvrdenia presunul k Efezkým 1:4, „Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním“. Vyučuje však prekrútený význam tohto textu. Citovaním (prekladu) The Message učí, „Božím motívom pri tvojom stvorení bola Jeho láska. Biblia hovorí, „Dlho pred tým ako založil základy zeme, na nás myslel, rozhodol sa pre nás ako pre ohnisko svojej lásky.“ (p. 24, str. 22) Tento prekrútený (skazený) text umožňuje Warrenovi vylúčiť skutočné zameranie tohto biblického textu, ktorý je podľa Božieho vyvolenia zameraný na jednotlivcov „v Kristu“ a nie na nekajúcich ľudí, ktorí, ako Warren učí, sú milovaní sami osebe. Nikde v knihe sa nezaoberá s Efezkými 2:1 ani inými významnými časťami (Biblie), ktoré hovoria o narodení (človeka) mŕtveho v prestúpeniach a hriechoch. Vôbec sa nezaoberá biblickým prístupom k problému ospravedlnenia. Zanedbaním tejto najdôležitejšej problematiky Warren úplne zlyháva v uznaní, že Pavol neoslovuje ľudí, ktorí sú milovaní sami osebe, ale namiesto toho oslovuje „veriacich v Kristovi Ježišovi“ [14], ktorým hovorí o bohatstve Jeho milosti, ktorá je určená práve im, pretože sú „v Ňom [Kristu].“ Ako kúzelník, ktorý s jedným mávnutím svojej ruky zmení to čo človek vidí, tak Warren s jednou neprirodzenou parafrázou Písma zmenil „vyvolil si nás v Ňom“ na interpretáciu „myslel na nás, rozhodol sa pre nás ako pre ohnisko svojej lásky“. S týmto prechodom z „veriacich v Kristovi Ježišovi“ na hriešnych jednotlivcov, akými sú oni sami osebe, Warren odstránil jediného Sprostredkovateľa a Jeho vykúpenie, prostredníctvom ktorého aktívna Božia láska dosiahla svoj cieľ. V kontexte spasenia, čo je nosná téma prvej kapitoly Efezkým, toto odstránenie Osoby Ježiša Krista znamená, že Warren predstavuje boha, ktorý má zachraňujúcu lásku pre hriešnych jednotlivcov, akými sú títo sami osebe. Jeho boh nie je Bohom z Biblie. Okrem Božieho vyvolenia v Ježišovi Kristovi nie je vykúpenie. [15] Božia láska nachádza uspokojenie a potešenie iba v Jeho Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho láska nie je iba konkretizovaná v Ježišovi Kristovi, ale vyjadrením Jeho zámeru je potvrdiť Jeho vlastnú spravodlivosť, ako Apoštol Pavol vyhlasuje, „ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi … aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.“[16]

Vždy sa radujeme, že Boh je všemohúci, a že je tu dobrá správa, pre všetkých, ktorí sú „mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch“. Vo svetle Božieho slova vieme, že „evanjelium (Kristovo) … je mocou Božou na spasenie každému veriacemu“. [17] Prirodzene sme všetci deťmi hnevu, a podľa skutkov sme rebelmi proti Pánu Bohu a Jeho Slovu. Dokonalé a spravodlivé Božie príkazy nás všetkých odsúdili a Pán Boh nie je zodpovedný za záchranu nikoho z nás z Jeho spravodlivého hnevu. Napriek našej hriešnej prirodzenosti a osobnému hriechu, Pán Boh dal Svojho milovaného Syna za všetkých skutočných veriacich. Boh je (Vše)Svätý. Jeho svätosť je rozpoznávajúci (rozlišujúci) faktor vo všetkých Jeho základných vlastnostiach. To je dôvod prečo potrebujeme byť v správnom postavení pred jediným Svätým Bohom podľa podmienok, ktoré stanovil. Obrátenie sa k Bohu vo viere samej pre spasenie, ktoré dáva iba On sám, cez usvedčenie Duchom Svätým, založenom na Kristovej smrti a vzkriesení, a vierou v Neho samého (nás), „predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.“ [18] Pochopenie evanjelia spôsobuje, že dávame najavo s láskyplnou vďačnosťou, „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“[19]


Dôsledky Warrenoveho zahrávania sa so svätou a spravodlivou podstatou Boha

Warrenova zachraňujúca láska univerzálne aplikovaná na všetkých degraduje Božiu svätú a spravodlivú podstatu. Jeho láska je výhradne „v Kristu“ [20] a je vyjadrením zámeru prejaviť navonok Jeho spravodlivosť. Boh nemôže a nebude akceptovať náš hriech. Takto Warren závažne prekrúca biblickú náuku o spravodlivom a svätom Bohu, a takto zmrzačil biblický koncept pravej podstaty Boha. Ak by Boh miloval človeka takého aký je v sebe samom, bol by nespravodlivý. Takýto koncept je svätokrádežou (neúctou). „Boh je svetlo“ rovnako ako „láska“, „a nieto v Ňom nijakej tmy.“ [21] Jeho láska je svätá láska, ako sú všetky Jeho vlastnosti. V Písme je Jeho svätosť rovnako dôležitá ako Jeho láska. „Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!“ [22] Porovnateľný s Božou láskou je Jeho hnev a súd (Boží trest), ktorý spôsobuje zdravý strach a bázeň pred Stvoriteľom, „Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ [23]

Hriešnik by nemal byť utešovaný istotou Božej lásky oddelene od pokánia a viery v Krista. Skôr by hriešnik mal byť upozornený, že Boh nenávidí hriešnikov, ako na tom (neústupne) trvá Písmo, „Lebo Ty nie si Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti; u Teba nemá miesta nešľachetník.“ [24] „Nenávidel som spoločnosť zlosynov a s bezbožnými som nesedával.“ [25] Bez Ježiša Krista „hnev Boží z neba zjavuje sa …“. [26] Boh na stránkach Písma jasne zobrazuje Svoju Svätú a spravodlivú podstatu. Veľká je vina každého, kto spôsobuje, že Božia zachraňujúca láska vyzerá ako nekritická, namiesto toho, aby bola zameraná na hriešnikov, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Božia sláva a vykúpenie v Ježišovi Kristovi je to, čo je v stávke, „Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s úctou a bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.“ [27]


Prepojenie s katolíckou cirkvou a ďalšie podobnosti

Keďže Warrenova taktika je uskutočniť rast cirkve bez rešpektu k biblickej náuke [28], nie je prekvapením, že katolícke zbory ako Svätý Michal Katolícky zbor Archanjela v (meste) Cary (NC), sa teraz s entuziazmom zapájajú do Warrenovho programu na rast zborov. Webstránka Katolíckych zborov uvádza, „Ukončením prvých 21 dní z knihy, sa naša rastúca skupinka rozhodla pokračovať až do konca (takže, ak ste už čítali niektoré časti tejto knihy, a nemohli ste sa k nám pripojiť v novembri, teraz je čas naskočiť na palubu!)...“ [29] Ďalší príklad: „V oblasti Chicaga sa viac ako 200 zborov zúčastňuje na „40 dňoch s cieľom“ (niektoré ich používajú ako Pôstne programy). Medzi nimi je aj Katolícky zbor Svätého Waltera v (meste) Rosella, ktorý očakával, že asi 100 ľudí za zapíše na malé domáce skupinky so študijným programom „40 dní s cieľom“ podľa Warrenovej knihy. Namiesto toho, sa (do programu) zapojilo 700 ľudí.“ [30]

Warren cituje katolíckeho mystika Brata Lawrenca v snahe podporiť katolícke hĺbkové (rozjímané) modlitebné techniky, o ktorých hovorí, že sú „užitočnými nápadmi“. Brat Lawrence nebol iba tradičný rímsky katolík, ale tiež hlásal učenie, ktoré je podobné s Hinduizmom v Bhagavad-Gite a s mnohými autormi z New Age. Warren ho podporuje a ďalej odporúča „dychové modlitby“. Vyučuje „Veľa kresťanov využíva „dychové modlitby“ počas dňa. Zvolíš si krátku vetu alebo slovné spojenie, ktoré môže byť opakované k Ježišovi v jednom dychu: 'Ty si so mnou.' 'Prijímam tvoju milosť. 'Spolieham sa na teba.' 'Chcem ťa spoznať.' 'Patrím ti.'“. [31] Takéto „dychové modlitby“ používali katolícki mystici niekoľko storočí. Tieto sú jednoducho katolíckou formou starého gréckeho mysticizmu a príbuzné mantrám, tak ako ich poznáme z Hinduizmu (a Budhizmu – poznámka prekladateľa). V rovnakej knihe Warren súhlasne cituje známu katolícku mystičku Madame Guyon (p. 193). Schvaľuje aj Svätého Jána ukrižovaného (p. 108) a katolíckeho kňaza, mystika, psychológa a ekumenistu Henriho Nouwena (p. 269–270). Vrelo súhlasí s Matkou Terezou (p. 125, 231). Sú tu teda predkladané zavádzajúce techniky, ktorej ďalej vedú do celkovej mystickej nákazy, ktorá v súčasnosti ohrozuje veriacich. Táto nákaza je predstavou, že je tu jednotné vedomie s Bohom oddelene od Osoby, jedinečného života a obete Ježiša Krista. [32] Warren prezentuje mystickú agendu, ktorú svet miluje a prijíma, ale ktorá je odpornosťou pred Bohom.

Zámena pastorov a dôsledky

Kampaň „40 dní s cieľom“ pre cieľ a spoločenstvo je odlišná od iných hnutí, ktoré sme mohli vidieť v nedávnej minulosti. Warren žiada pastorov o oddanie ich zboru a ich ľudí intenzívnym 40 dňom reprogramovania ich chápania Boha, Krista a toho, ako sa človek stáva kresťanom. Sľubuje, že na konci 40 dní bude zbor transformovaný. V jeho knihe a predloženej agende, vyučuje 40 dní skoro každý aspekt života kresťana. Tento typ zasahovania do riadenia (správy) zboru otvára cestu pre rafinované prevzatie tohto zboru. Podľa písma je úlohou pastora vyučovať, strážiť a opatrovať ovečky, ktoré im Pán pridelil. „Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.“ [33] Prenechanie ich postavenia pred Pánom inému, kto bude sedem týždňov učiť jeho vlastnú náuku (posolstvo) založenú na množstve zavádzajúcich parafrází Písma je úplne nebiblické. Zodpovednosť za zbor patrí pastorom a starším. Zbor nepatrí im, aby tam prinášali znehodnotené nápady, ktoré infiltrujú každú dôležitú oblasť zborového života. Vo Warrenovej knihe a hnutí je Božia absolútna zvrchovanosť paušálne popieraná, keď sú ľudia nabádaní k tomu, aby si sami určovali svoj vlastný osud.


Záver

Warren a všetci, ktorí sa pripojili k jeho plánom a cieľom by sa mali báť Všesvätého Boha pretože, „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo“. [34] To je iba jedno z 10 Božích prikázaní, ktoré Warren porušuje. Ďalšie je „Nevyslovíš krivé svedectvo“. Kniha Ricka Warrena „Život s jasným cieľom“ je plná falošných tvrdení. V skutočnosti však Všesvätý Boh vládne ako vyhlasuje Duch Svätý, „Hospodin je Kráľom, chvejú sa národy“. [35] „Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.“ [36] Pán Boh vládne úplnou vládou naplňujúc jeho večné zámery nie iba napriek, ale aj prostredníctvom tých, ktorí prekrúcajú Jeho podstatu a tiež podstatu Jeho Syna, Pána Ježiša Krista, a Jeho úžasné a nezvratné (neporaziteľné) evanjelium. Podstatou hriechu je opustenie Boha, ako skutočného a zvrchovaného Boha, a Jeho predstavovanie ako poníženého, v tomto prípade boha, ktorý (od nás!) niečo potrebuje, a teda môže byť manipulovaný.

Posolstvo pre dnešný deň je rovnaké ako vždy: ak ľudia nebudú činiť pokánie a veriť pravému evanjeliu Pána Ježiša Krista, tak zomrú vo svojich hriechoch. Ak ľudia budú pokračovať vo svojom naháňaní sa za svetskými metódami propagácie zdegradovanej formy toho, čo nazývame kresťanstvom, oni osobne alebo v spoločenstve sa stretnú s tým, čo apoštol Pavol písal pod vedením Ducha Svätého, „Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.“ [37] Úpadok evangelikálov do odpadlíctva od (biblickej) náuky a praxe vyjadrený pocitmi a telesnými (svetskými) skúsenosťami, by mal byť našou vážnou starosťou. Warrenova kniha a hnutie je jasným príkladom toho, čo je dnes populárne a devastujúce. Stovky tisíc duší, pravdepodobne už milióny, po celom svete podľahli predstaveniu falošného evanjelia neustále prúdiaceho z neo-evangelikálnych kazateľníc a tlače. Následkom toho sú veľkolepé evangelikálne zborové domy, kresťanské univerzity, semináre, a vyučujúce inštitúcie v tejto dobe zaplavené ľuďmi, ktorí boli vyučení ich vodcovstvom, ktoré zamieňa umelo vytvorené ľudské náboženské cítenie so skutočnou prácou Ducha Svätého. Veľké množstvo ľudí slepo označuje seba samých za „znovuzrodených kresťanov“, zatiaľ čo odmietajú Panstvo Ježiša Krista a autoritu Jeho slova, ktoré sú prejavmi pravého učeníctva. [38] Iba milostivé pôsobenie Ducha Svätého na obrátenie sŕdc Jeho ľudí späť k Nemu je dostatočným opatrením na útok na pravé evanjelium, ktorý je pred nami. Modlime sa, aby Pán ochotne zo svojej milosti uzdravil pohromu kompromisov náuky a následnú duchovnú slepotu, ktorá sužuje súčasné evangelikálne zbory, než aby im bolo ďalej dovolené rútiť sa do temnoty. Je to milosť, pre ktorú sa modlíme. Vzhľadom na opakovanie odvekej schémy kompromisov evanjelia na potešenie sveta, a spájaním rúk potme s Rímom, je isté, že evangelikálne zbory si nezaslúžia nič iné ako viac prísne riadenie z Pánovej ruky. To nie je čas na zneužívanie Božej milosti. Skôr je to čas pre naliehavú modlitbu o milosť! V stávke je Pánova sláva, evanjelium a prísľub! Stále sa môžeme radovať, že máme Veľkňaza v dome Božom, Pána Ježiša Krista! „Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč.“ [39]

Pán Boh preukázal svoju lásku k hriešnikom v smrti Ježiša Krista. “Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ [40] Jeho láska je zosilnená a stala sa slávnou v tom, že Jeho svätá láska podporuje Jeho spravodlivosť. Biblické evanjelium je to, že hriešnici sú milovaní v Ježišovi Kristovi. Učenie Apoštola Pavla presne vystihuje evanjelium, „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ [41] Boží zámer bol, že my sa môžeme stať spravodlivými pred Bohom v Ježišovi Kristovi. Keď Pán, ktorý sám nepoznal hriechu, sa stal hriechom za nás, tak my, ktorí sme nemali vlastnej spravodlivosti, sme boli v Ňom ospravedlnení pred Bohom. Láska, ktorú sme prijali od Boha a naše následné zmierenie s Bohom je iba cez evanjelium Ježiša Krista.

Našou veľkou výsadou je, že sme akceptovaní Bohom, ktorý nám preukazuje Svoju lásku a starostlivosť. Boh nás preto nemôže prijať (ináč), iba cez Ježiša Krista. On miluje Svojich ľudí pre Jeho Milovaného. „Nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.“ [42] Máme zamerať svoju pozornosť proti spoliehaniu sa na nejakú hodnotu v našom vnútri, a proti všetkým otrepaným frázam, ktoré menia zameranie evanjelia preč od Krista a smerom k nám, ako k výnimočným osobám. Veľa ľudí bolo takto oklamaných a zomrelo pre večnosť s klamstvom v ich pravej ruke. Pán vyjadril vôľu svojho Otca úplne jasne, keď povedal, „Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal.“ [43] Kde je pravá viera a láska Pánova, tam je uprostred všetkých vecí nevýslovná radosť a plnosť slávy. „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“. [44]


Richard Bennett z „Berean Beacon“, web stránka http://www.bereanbeacon.org

Autor dáva povolenie na kopírovanie tohto článku, ak je tak urobené vcelku, bez akýchkoľvek zmien. Povolenie je dané aj na vystavovanie tohto článku v plnom rozsahu na internetových stránkach.


Záverečné poznámky:

[1] 2 Timoteovi 1:9
[2] Izaiáš 6:3
[3] Zjavenie Jána 15: 4
[4] Rick Warren, The Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002) page 85, strana 70. Pri ďalších odkazoch sú uvádzané len čísla strán.
[5] Page 86, strana 71. Citovaný verš je prevzaný z Holy Bible, New Living Translation (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1996).
[6] Žalm 85:10
[7] Izaiáš 53:59
[8] Romans 3:26
[9] The love God had for believers while they were as yet unrepentant sinners was in Christ Jesus and not in themselves, “that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.” (Efezkým 2:7)
[10] The C.H. Spurgeon Collection, “Sovereign Grace and Man’s Responsibility”, Sermon #207, Ages Software
[11] Efezkým 1:4, 5, 6
[12] Iz 45,24 Roh
[13] Page 23, 24, strany 22, 23.
[14] Efezkým 1:1
[15] There is a consistent Biblical teaching that justification is positional legal righteousness in Christ. Jeremiah 23:6, Romans 1:17, 3:21-22, 4:6, 11, 5:18-19; I Corinthians 1:30; II Corinthians 5:21; Ephesians 1:6; Colossians 2:10, 3:3;
II Peter 1:1, and elsewhere.
[16] Rímskym 3:24, 26
[17] Rímskym 1:16
[18] Efezkým 1:6
[19] Žalm 115:1
[20] Efezkým kapitoly 1 a 2, such phrases as “in Christ”, “in whom”, “in him”, “in the Beloved” are spoken of 18 times. This is the same in all of the letters of Paul the Apostle. Likewise the Apostle John consistently teaches that eternal life in Christ Jesus, e.g. “And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.” (I John 5:11) God’s love seen in salvation is always expressed as being in Christ.
[21] 1 List Jána 1:5
[22] 1 List Petra 1:16
[23] Rímskym 2:4
[24] Žalm 5:5
[25] Žalm 26:5
[26] Rímskym 1:18
[27] Židom 12:28-29
[28] For a very insightful perspective on the church growth movement, of which Warren is cited as a major player at the moment, see http://www.crossroad.to/News/Church/Klenck1.html
[29] http://www.stmichaelcary.org/adulteduc.shtml 11/12/04
[30] http://www.saddleback.com/flash/s_PDFs/ChicagoTribuneLivingwithpurpose42504.pdf 11/13/04
[31] http://www.pastors.com/RWMT/?ID=71 10/22/04
[32] See our article on The Mystic Plague on our WebPage: www.bereanbeacon.org
[33] Skutky 20:28
[34] Exodus 29:7
[35] Žalm 99:1
[36] Žalm 103:19
[37] Rímskym 1:18
[38] Lukáš 6:43-49; Matúš 7:21-27.
[39] Izaiáš 1:23-25
[40] Rímskym 5:8
[41] 1 List Korintským 5:21
[42] Efezkým 1:5-6
[43] Ján 6:29
[44] Rímskym 11:36