Návrat na domovskú stránku
Ohrozená reformácia
Takzvaná "nová reformácia" predstavuje v skutočnosti zámenu Božích cieľov za ľudské!


V tomto období si každoročne viac ako inokedy pripomíname reformáciu, ktorej hlavným cieľom bolo očistenie cirkve Kristovej od všetkých ľudských dodatkov a príkazov, a návrat k Slovu Božiemu. Keďže práve Slovo Božie nám slúži na to, aby sme dokázali rozlíšiť to čo je svetské resp. ľudské, a to čo je Božie, je veľmi dôležité, aby sme mali prístup k Slovu Božiemu. Okrem rozpoznávania ľudských a Božích náuk je pre nás Slovo Božie požehnané Duchom Svätým aj základnou duchovnou výživou, ktorá nám umožňuje zachovať vernosť Bohu pri práci na Božej vinici.

V súvislosti s prvou reformáciou, ktorá nám tento prístup k Slovu Božiemu umožnila, je dnes potrebné venovať veľkú pozornosť niektorým vyjadreniam, ktoré hovoria o tzv. druhej reformácii. Tieto hlasy sa ozývajú najmä z USA, kde ich presadzuje skupina tzv. nových evangelikálov, ktorej členmi sú napr. pastori tzv. marketingovo-orientovaných zborov, ako Bill Hybels z Willow Creek, Rick Warren zo Saddleback California Church, J.I. Packer a iní. Čo má byť cieľom a obsahom druhej reformácie naznačuje Rick Warren vo svojom vyjadrení z 15. mája 2005:

Prvá reformácia bola o viere; táto (druhá reformácia) bude bude o správaní. Prvá reformácia bola o vyznaní, a myslím, že táto bude o skutkoch. Prvá reformácia v skutočnosti rozdelila kresťanstvo na desiatky a stovky rôznych častí. Myslím si, že táto (reformácia) ich v skutočnosti znovu spojí späť.“ [1]

Už na prvý pohľad je zjavné, že popis „druhej reformácie“ má iba veľmi málo spoločné s reformáciou prvou, a že kladie dôraz na iné (odlišné) atribúty. Ak hovoríme o dobrých (správnych) základoch viery, je to pre kresťana to najdôležitejšie. Adekvátne správanie je jednou z vlastností (ovocie), ktoré takáto viera postupne prinesie. Ak však hovoríme o správaní všeobecne a v prvom rade, po získaní niektorých informácií o tom, ako spomínané marketingové zbory fungujú, sa obávam, že sa tu nehovorí o tom, že túto zmenu prinesie Slovo Božie, ale skôr psychológia (ľudská náuka), ktorá sa v týchto zboroch využíva takmer vo všetkých oblastiach. Ako príklad synkretizmu – miešania ľudských náuk a Božieho slova - je možné uviesť citát z knihy G. A. Pritcharda, ktorý túto štúdiu napísal na základe svojich poznatkov získaných v zbore Willow Creek:

Iróniou je, že zatiaľ čo (pastor) Bill Hybels evanjelizuje ľudí zo sveta ku kresťanstvu, zároveň „evanjelizuje“ kresťanov späť ku svetu. Zatiaľ čo 10% nových návštevníkov (neveriaci Harry z knihy Lee Strobela) sa posúva bližšie ku kresťanstvu, 90% kresťanov v zbore sa posúva viac k psychológii a svetu.“[2]

Podobne je tomu aj v knihách Ricka Warrena, Život (Zbor) s jasným cieľom, ktoré sú kritizované najmä pre účelové používanie Biblie, ktorú autor používa na podporu svojich (populárnou psychológiou ovplyvnených) názorov. Cieľom je tu uspokojenie ľudských potrieb a túžob, kde predstavitelia týchto hnutí veria, že potom budú ľudia ochotnejší k prijímaniu evanjelia. Tento postup však nielenže nemá oporu v Biblii, ale je skôr v protiklade k tomu čo hovorí Slovo Božie. Výstižne hodnotí knihu Život s jasným cieľom pastor Matt Costella z Fundamental Bible Church:

Warren často zle interpretuje Slovo Božie na podporu vlastných názorov, spája nedôveryhodné humanistické psychologické princípy s Biblickými pravdami, minimalizuje dôležitosť skúmania náuky (Slova Božieho), považuje svätosť a biblické oddelenie sa od sveta za menej dôležité ako lásku a jednotu, odvoláva sa na nepriateľov viery ako na pozitívnych prispievateľov k správnemu určeniu duchovnej cesty, a propaguje jeho vlastný cieľom riadený program. … Kedykoľvek, keď kresťanský vodca minimalizuje dôležitosť náuky a dôkladnosť interpretácie Biblie, môže použiť Bibliu na vyjadrenie čohokoľvek, čo chce povedať. V takomto prípade, nik nemôže argumentovať pre alebo proti jeho interpretácii, pretože interpretácia sa stala relatívnou a bezvýznamnou.“ [3]

Tento zavádzajúci prístup k interpretácii Slova Božieho potvrdzuje aj ďalší citát z knihy Ricka Warrena, ktorý je možné uviesť ako odstrašujúci príklad „návodu na (ne)riešenie konfliktov“ a relativizácie významu Slova Božieho: „Spor je obyčajne znakom toho, že naša pozornosť sa presunula na menej dôležité záležitosti, ktoré Biblia nazýva sporné otázky.“ Vhodný komentár k tomuto výroku doplnil James Sundquist zakladateľ biblického kňazského úradu Rock Salt Publishing: „Povedzte to Dr. Martinovi Lutherovi, ktorý napísal 95 téz, kde bol spor zameraný na tie najdôležitejšie otázky.“ [4]

V druhej časti sa autor citátu o druhej reformácii zmieňuje o skutkoch. Ako evanjelici vieme, že spasení sme skrze vieru, a že veriaci človek koná skutky ako ovocie svojej viery. Veľmi dobre to vo svojom diele vyznáva Kristína Royová, kde kladie dôraz na vnútornú premenu človeka cez prijatie Kristovej zásluhy, a s dôrazom na poslušnosť Kristu cez posvätený život. Nevyslovila sa len pre humanitu alebo podobný všeobecný ideál, ale názorným spôsobom ukázala, k akej obnove a v akých rovinách vedie viera v Krista.[5] A bol to práve Dr. Martin Luther, ktorý kritizoval vtedajšiu cirkev za to, že sľubuje hriešnikom odpustenie skrze ľudské skutky.

Dnešné marketingové zbory však nemajú k takejto praxi ďaleko. Ako už bolo uvedené vyššie Slovo Božie sa tu mieša so svetskými náukami a minimalizuje sa dôležitosť náuky, čo okrem iného potvrdzuje aj citát Ricka Warrena z knihy „Život s jasným cieľom“: „Posledná vec, ktorú mnohí veriaci dnes potrebujú, je návšteva ďalšieho biblického štúdia. Vedia totiž omnoho viac, ako v skutočnosti používajú.“ To je v zjavnom kontraste s prístupom k Slovu Božiemu, tak ako ho poznáme napr. u Kristíny Royovej. Kým vyšla Biblia v slovenčine už ju mala prečítanú 49x v kraličtine. A čo to prinieslo pre jej život a životy ľudí v jej okolí, koľko požehnania od nej mnohí ľudia prijali, to vieme všetci. Zanedbanie tejto duchovnej výživy a útek k ľudským, hoci aj dobre mieneným skutkom, môže mať devastujúce následky, a to ako pre duchovný život toho, kto pomáha, tak aj pre toho, komu je pomáhané. „Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy?“ Lk 6,39

O čo menej sa vodcovia týchto hnutí spoliehajú na Slovo Božie, o to viac propagujú a využívajú svetské metódy manažérskeho riadenia a marketingu známe z komerčných firiem. [2] Tieto sa využívajú ako na propagáciu vlastných názorov, riadenie ľudí a organizáciu rôznych podujatí. Tu je potrebné zdôrazniť to, že tieto metódy často nie sú v súlade s Božím slovom, a že ľudia vo firmách sú iba jedným zo zdrojov (finančné, materiálne, ľudské), ktoré slúžia na plnenie firemných cieľov, čo je obyčajne tvorba zisku. Cieľ cirkvi je však iný – záchrana hriešneho človeka skrze zvestovanie evanjelia. Táto zámena Božích cieľov za ľudské (ciele a metódy) môže byť pre cirkev veľmi nebezpečná.

Podobne je tomu aj pri organizácii charitatívnych akcií, kde je určite dobré ak sa pomáha chudobným a chorým, ale nesmieme zabúdať na to, že prvoradou úlohou cirkve je zvestovanie evanjelia, a to v čistote a pravde. Súčasťou každej dobre fungujúcej cirkve je aj diakonia, avšak bez zvesti evanjelia by sa takáto organizácia pričlenila k iným svetským organizáciam, ktoré sa starajú iba o telo a hmotné zabezpečenie, a nie o starostlivosť duchovnú (ako príklad je možné uviesť uzdravenie ochrnutého človeka, Mt 9,2-8).

Po tejto úvahe je na mieste otázka čo je vlastne tým pojítkom, ktoré spojí to čo prvá reformácia rozdelila. Podľa úvodného citátu sa jedná o správanie a skutky. Zmena skrze správanie sa však javí iba ako veľmi povrchná, a skutky bez správnych základov viery z hľadiska spasenia nič neosožia. Ak sa však nejedná o vecne podloženú zmenu, je na mieste varovanie pred návratom do starých čias, pred reformáciu, hoci v novom kabáte. Toto varovanie potvrdzujú aj citáty nových evangelikálov J.I. Packera a Richarda Neuhausa, ktorí sú zapojení do hnutia Evangelicals and Catholics Together (ECT, Evanjelici a katolíci spolu), kde v roku 1997 Richard Neuhaus v jednej z kníh uvádza: „Na konci 20. storočia nie je rozdelenie kvôli evanjeliu nevyhnutné, nie je to ospravedlniteľné.“ [6] Tento citát už ďalší komentár nepotrebuje, smerovanie tohto hnutia je zdá sa jasné...

Práve prenikanie ľudských náuk a ich miešanie s Božím slovom – či sa jednalo o ľudské príkazy zákonníkov a farizejov, o zavádzajúce podanie evanjelia a cirkevnú prax v dobe pred reformáciou, alebo o dnešný synkretizmus nových evangelikálov – je potrebné aj dnes, rovnako ako pred 2000 a 500 rokmi jasne odmietnuť, a verne sa držať Božieho slova, ktoré je nemenné a stále platné. Nesmieme podľahnúť svetskému mámeniu vo forme humanizmu, módneho relativizmu a  falošnej sentimentálnej lásky, ktoré sľubuje raj na zemi, keď sa cirkev znovu spojí vo viditeľnej jednote (na úkor Slova Božieho). Je to práve Slovo Božie, ktoré nám umožňuje rozpoznať bludné náuky, a ktoré jediné má moc zachrániť hriešneho človeka. Nech nám pomáha náš Pán Ježiš Kristus, aby sme dokázali zostať verní a bojovať dobrý boj viery tak, ako tomu bolo aj v čase reformácie.  

Viac informácii o zavádzajúcich trendoch v postmodernej cirkvi nájdete na stránkach Hlas z Božej vinice: http://www.mvt.sk/hbv

Autor:
Jaroslav Mervart
Dátum: 30. 9. 2006


Odkazy na použité články:

[1]   Slice of Laodicea: Warren on the "New Reformation"
        http://www.sliceoflaodicea.com/archives/2005/10/quote_of_the_da_16.php

[2]   The Market-Driven Church: A Look Behind the Scenes
        http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/cgrowth/mkt.htm

[3]   An Analysis of Rick Warren's The Purpose-Driven® Life
        http://www.fundamentalbiblechurch.org/Foundation/fbcAnalysis.htm

[4]   False Teachings, False Teachers, and Contradictions in Rick Warren's Purpose Driven Life     Book and Program
        http://www.erwm.com/RWFirewall.htm

[5]   Aktuálnost odkazu díla Kristíny Royové
        http://www.mvt.sk/roy/aktualny_odkaz_KR_Stara_Tura_maj2006.pdf

[6]   The Alignment of New Evangelicals with Apostasy
        http://www.bereanbeacon.org/articles_pdf/alignment_evang_apostasy.pdf