Návrat na domovskú stránku

Nekritický obdiv človeka v knihe „Život s jasným cieľom“

Kniha Ricka Warrena Život s jasným cieľom „je viac ako bestseller, stala sa hnutím.“ [1] Slovami autora samotného programu jeho megazboru je „obnova prebudenia alebo zázrak … Viac ako 12,000 zborov z 50 štátov a 19 krajín sa teraz zúčastňuje 40 dní s cieľom. Mnohé z týchto zborov oznamujú, že to bola najväčšia premena akú zažili v histórii svojho zhromaždenia.“ [2] “Rick je tiež zakladateľom pastors.com, globálneho internetového spoločenstva, ktoré slúži a radí pastorom v zboroch po celom svete. Viac ako 60,000 farárov je zaregistrovaných do (internetovej) Schránky pre kňazské úrady.“ [3] Na jeho web stránkach uvádza „Naším cieľom je podporovať farárov, predstavených a lídrov zborov s ponukou nástrojov a možností pre rast zdravých zborov. Každý prostriedok, ktorý si kúpite pomôže zabezpečiť bezplatné prostriedky pre viac ako 1,5 milióna kňazov a nevysvätených kňazov v krajinách tretieho sveta. Boh nám umožnil cez vašu podporu dosiahnúť viac ako 117 rozličných krajín na všetkých 7 kontinentoch.“[4] Hnutie sa stalo globálnym impériom. Warren tvrdí, „Boh je celosvetový Boh … Mnoho ľudí zo sveta už myslí globálne. Najväčšie masovo-komunikačné prostriedky a obchodné koncerny sú všetky mnoho-národné... Prineste si glóbus alebo mapu a modlite sa menovite za národy. Biblia hovorí „Ak ma požiadaš, dám ti všetky národy, všetky ľudia na svete budú tvoji.“ [5] (Warren ale prehliadol fakt, že tento prísľub bol daný výhradne Ježišovi Kristovi, a nie megazborom hľadajúcim možnosti rozšírenia). Dokonca aj svet obchodu sa na to pozerá s rešpektom. Forbes.com v článku nazvanom „Kresťanský kapitalizmus Megazborov, Megapriemysel“ priznáva, že

Možno zbory nie sú veľmi odlišné od obchodných korporácií … Pastor Rick Warren, ktorý založil Zbor Saddleback v meste Lake Forest v Kalifornii v roku 1980, šikovne použil technológiu rovnako ako marketing na rozšírenie jeho posolstva … Nepochybne zbory sa naučili niektoré hodnotné lekcie z podnikov. Teraz možno oni môžu vyučovať niektoré poznatky vo firmách. Spoločnosti by určite ocenili, ak by mali k dispozícii armádu neplatených, verných a dobrovoľných pracovníkov.“ [6]

Impérium vplyvu, ktorým sa Warren vychvaľuje sa odráža aj u tisícov kňazov a kresťanských vodcov na celom svete. Najmenej 18 miliónov kópií jeho knihy bolo predaných od jej vydania v septembri roku 2002. Teraz sa predáva v mnohých prekladoch. Bez preháňania tisíce zborov používa túto knihu a materiály, ktoré ju sprevádzajú v priebehu špeciálnych kampaní nazvaných „40 dní so zámerom“. Kniha je rozdelená na 40 kapitol so zámerom vysvetliť v 40 dňoch päť cieľov pre život čitateľa. Tieto tézy sú uvedené na strane 136 (ako Boh vytvoril zbor):

Vytvoril ho tak, aby naplnil tvojich päť najhlbších potrieb: mať pre čo žiť, mať ľudí, s ktorými môžeš žiť, mať životné princípy, životné povolanie a silu, z ktorej možno žiť. Nikde inde na zemi nenájdeš týchto päť výhod pokope.“ [7]

Warren sa zásadne mýli v jeho zozname „najhlbších potrieb“. Podľa autority Biblie, v prvom rade je potrebou každého človeka dokonalá spravodlivosť pred Svätým Bohom. Je to spravodlivosť Ježiša Krista sama, ktorú Boh akceptuje ako zmier pre ľudský hriech a hriešnu povahu človeka. Na túto primárnu túžbu človeka Biblia neustále poukazuje, ale o tom sa Warren vo svojom zozname „najhlbších túžob“ vôbec nezmieňuje. Warrenov rýchly prechod od Božieho cieľa k ľudským metódam spadá pod prvé pokušenie, ktoré je zaznamenané v Biblii. Satan ponúkol Eve ovocie, ako cestu k dosiahnutiu duchovného cieľa, „v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa Vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.“ [8] Warren učí, že Boh „stvoril zbor na naplnenie vašich piatich najhlbších túžob“ rovnako ako sa v Rímsko-katolíckych zboroch učí „Zbor je matkou všetkých veriacich.“ [9] Warren, podobne ako Rím zamenil poslušnosť Slovu a Osobe Živého Boha s podriadením sa zboru s cieľom naplnenia vlastných potrieb. To je najstaršie a najdômyselnejšie pokušenie známe človeku.

Warrenové evanjelium – základná chyba

Apoštol Pavol poukazuje na potrebu Evanjelia na základe skutočnosti, že celý svet je vinný pred Bohom. Prehlasuje „Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, ...“ [10]. Všetci sme „od prírody deťmi hnevu“ [11], vinní pred Svätým Bohom. Ak chceme pred Neho vystúpiť, z tohto dôvodu potrebujeme dokonalú spravodlivosť. Jakub sumarizuje celkový stav človeka, keď hovorí „Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.“[12] Vina pred Bohom poukazuje na potrebu evanjelia, a to je opodstatnenie pre evanjelium. Usvedčenie Svätým Duchom z hriechu vedie hriešnika k skutočnej viere v Ježiša Krista samotného, tak ako publikán v podobenstve volá „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ [13] Pri Warrenovi je toto usvedčenie z viny redukované psychologickou terminológiou do stavu „podvedomého trestania seba samého“. Tvrdí, že „Mnohých ľudí ženie pocit viny. … Takýchto ľudí ovládajú spomienky. Dovolili svojej minulosti, aby ovládala ich budúcnosť. Často sa podvedome sami trestajú a ničia si tak vlastný úspech. Keď Kain zhrešil, jeho vina ho odlúčila od Božej prítomnosti. Boh vtedy povedal „Tulákom a bludárom budeš na zemi.“. To je dnes obrazom väčšiny ľudí – putujú bezcieľne životom.(p.27-28, s.25)

Namiesto toho, aby bol hriech charakterizovaný ako zlo nesmierneho významu, pretože je zameraný proti Bohu, Warrenova pop-psychológia definuje hriech ako „ničenie si vlastného úspechu“. Ďalej pokračuje „Boh sa ťa nebude pýtať na tvoju náboženskú minulosť alebo učenie. Záleží Mu len na tom, či si prijal to, čo Ježiš pre teba urobil, a či si Ho miloval a veril Mu.(p.34, s.30)

Ak sa naučíš milovať a veriť Ježišovi, Božiemu Synovi, budeš prizvaný, aby si s Ním strávil večnosť. Naopak, ak odmietaš Jeho lásku, odpustenie a spásu, stráviš večnosť navždy odlúčený od Boha.(p.37, s.32)

V Biblickom jazyku, je úplne pochabé hovoriť neusvedčenému hriešnikovi len „uč sa milovať a veriť Božiemu Synovi, Ježišovi“. Nik nemôže byť zachránený bez poznania vlastnej hriešnosti voči Svätému Bohu, a bez odvrátenia sa od tohto hriechu. Zatiaľ čo je pravda, že jediná vec, na ktorej záleží je „učiť sa milovať a veriť Mu“, táto láska a viera je nemožná pokiaľ Svätý Duch neusvedčil človeka, že je skazený hriešnik bez nádeje v sebe samom. Warren sa snaží definovať hriech, keď tvrdí,

Koreňom každého hriechu je nepreukazovanie slávy Bohu. Znamená to milovať hocičo iné viac ako Boha. Keď odmietame vzdávať Bohu slávu, ide o pyšnú vzburu. Táto je hriechom, ktorý bol príčinou Satanovho a aj nášho pádu. Každý sme svojim spôsobom žili pre svoju vlastnú slávu. Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.(p.55, s.45)

I keď je to pravda, Warren stále neuznáva osobnú vinu a osobnú potrebu pre Kristovu dokonalú spravodlivosť a dokonalú obeť. Warrenove neustále sa opakujúce vyjadrenia o „sebaúcte“ a „pravom ja“ ako ich čoskoro spomenieme, úplne negujú vyjadrenie o „pyšnej vzbure“. Kniha a hnutie, práve naopak, významne podporuje „sebaúctu“ a „pravé ja“, a takto podporuje práve tú „pyšnú vzburu“, o ktorej vyhlasuje, že je príčinou nášho pádu, i pádu Satanovho. Tento druh vzájomne si odporujúcich Warrenových tvrdení spôsobuje, že túto knihu je veľmi ťažké analyzovať. Práve z tohto dôvodu, je však veľmi potrebné vykonať takúto analýzu. Bez presvedčenia apoštola Pavla „Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré,“ [14] tu nemôže byť pravá viera v Ježiša Krista, ani rast v posvätení pred Bohom. Prvý kľúčový nedostatok vo Warrenovom podaní evanjelia je negácia samotného základu potrebného pre vykúpenie. Ako sám Pán hovorí: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.“ [15]

Jadro Warrenovho evanjelia

Warrenovo podanie evanjelia sa v ďalšej časti knihy ešte zhoršuje. Ubezpečuje svojich čitateľov „Skutočný život začína vtedy, keď sa úplne odovzdáš Ježišovi Kristovi. Ak nemáš istotu, či si to už urobil, stačí, aby si prijal a veril. Biblia sľubuje „Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Prijmeš Božiu ponuku?“ (p.58, s.48)

Čo Warren zanedbal v jeho výuke podľa Jána 1:12 je nasledujúci verš, v. 13, ktorý vysvetľuje ako sa môže človek narodiť znova, „ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“ Warren úplne ignoruje fakt, že prijatie a viera nie je podľa vôle človeka, ale podľa vôle Božej. Je to milosť Božia, ktorá robí človeka ochotným veriť, kde je srdce zmenené výlučne z Božej moci. Vynechanie tohto základného faktu mení zameranie od Boha na človeka. Taká zmena zamerania z Boha na človeka je smrtonosná pre spasenie, pretože vo vnútri človeka nie je sila na zmenu seba samého. Táto milosť musí prísť od Boha. Ak by ale Warren učil svojich čitateľov spoliehať sa na Boha pre jeho milosť, nemal by hotovú správu, ktorú je možné propagovať marketingovými metódami. Pre Warrena je výhodné vynechať „nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha“. Vynechanie tohto základného faktu z evanjelia v skutočnosti môže znamenať úmysel tento verš z Písma vylúčiť! Boh je dôsledný v Jeho Slove „zmilujem sa nad tým komu som milostivý, a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva.“ [16] Večný život je venovaný človeku nie preto, že začal prácu, ale preto, že Boh dáva spásu z Jeho milosti a zľutovania. Tak je napísaný Boží cieľ. Warrenom napísaný cieľ je opačný. Ten začína, ako hovorí, s človekom, „ Skutočný život začína vtedy, keď sa úplne odovzdáš …“ Ale toto je podvod, za ktorý Warren bude musieť zaplatiť pred Svätým Bohom. „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! … Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.“ [17] Moc a hrôza Božieho pomstychtivého hnevu je veľká. Tu bude večné utrpenie pre tých, ktorí učia falošné evanjelium, ich potrestanie príde z Božej ruky.

Warren postupuje vo svojom falošnom podaní evanjelia

Po prvé, musíš veriť. Uver, že Boh ťa miluje a má s tebou svoje úmysly. Uver, že tu nie si náhodou. Uver, že si bol stvorený, aby si žil naveky. Uver, že Boh si ťa vyvolil, aby si mal vzťah s Ježišom, ktorý zomrel za teba na kríži. Uver, že Boh ti chce odpustiť bez ohľadu na to, čo si vykonal.

Po druhé, prijmi. Prijmi do svojho života Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Prijmi odpustenie svojich hriechov. Prijmi Jeho Ducha, ktorý ti dá silu naplniť zmysel tvojho života. Biblia hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život.“ Nech sa teraz nachádzaš kdekoľvek, chcem ťa povzbudiť, aby si sklonil hlavu a nahlas* sa modlil modlitbu, ktorá zmení tvoju večnosť: „Ježiš, verím v Teba a prijímam Ťa.“ Neváhaj. Ak si myslel túto modlitbu úprimne, blahoželám ti! Vitaj v Božej rodine!(p.58-59, s.48)

* v anglickom preklade je použité slovo whisper - šepkanie

Podľa Warrenovho vyučovania, je to modlitba, ktorú si človek zašepká, a ktorá zmení človeka pre večnosť. Namiesto zdôrazňovania obludnosti hriechu a vysvetlenia dôsledkov pre večnosť, Warren hovorí: „Uver, že Boh ti chce odpustiť bez ohľadu na to, čo si vykonal.“ S jedným sladkým klamstvom sa pokúša zmazať všetko učenie prorokov v Starej zmluve a Pána Ježiša Krista a Apoštolov v dôslednom vyučovaní odpornosti hriechu a potreby pokánia. Na mieste kde evanjelium hovorí „lebo mocou Božou je ono na spasenie“ „je sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru,“ [18] Warren uvádza len šepkanú modlitbu. Je ťažké si predstaviť väčšiu urážku Ježiša Krista, ktorého dokonalý život a dokonalá obeť je základom skutočnej spásy.

Apoštol Pavol prehlasuje, že spravodlivosť Božia je zjavná, „Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci.“ [19] Pred Bohom, hriech musí byť potrestaný a ustanovená pravá spravodlivosť. Svätosť Boha si vyžiadala dokonalý život a dokonalú obeť Ježiša Krista na upokojenie jeho hnevu proti hriechu. Ale pre Warrena, ako sme mohli vidieť, je hriech charakterizovaný ako „ničenie … úspechu“, a teda celý koncept dokonalej spravodlivosti bytia zjavený pred Bohom úplne chýba. S týmto vypustením ide vypustenie konceptu milosti s cieľom získania dokonalej spravodlivosti. Podľa Warrenovej náuky spása je „sklonenie hlavy a potichu vyslovená modlitba, ktorá zmení tvoju večnosť“.V Písme, spása je Božie dielo založené na Kristom dokonanej práci na kríži, ktoré je určené skutočne veriacemu človeku, „ospravedlnení bývajú zdarma, z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši.“ [20] Božie priame konanie ukazuje jeho milosť, a teda naše oči sú upreté na Neho vo viere. Poznajúc Warrenove falošné evanjelium, a urážlivé a arogantné „Vitaj v Božej rodine“, môžeme len zopakovať slová nášho Pána „beda vám … že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi.“ [21] Falošným evanjeliom a falošnou istotou vstupu do Božej rodiny, Warren vylúčil ďalšie hľadanie pravdy „Beda Vám … že ste vzali kľúč známosti.“ [22] Evanjelium, v ktorom je ukončené Božie dielo zdôrazňované (zvelebené), nemôže byť zmenené klamstvom, ktoré ignoruje pokánie a pridáva tichú modlitbu, ktorá potupuje zmysel a dôležitosť vykúpenia. Táto zámena Božieho cieľa za Warrenov cieľ má strašlivé následky „keby sme aj my, alebo keby Vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme Vám my zvestovali, nech je prekliaty.“ [23] Pán Ježiš Kristus a Jeho Evanjelium nemôže byť potupené beztrestne. Ako príjemca ukradnutého tovaru je rovnako zodpovedný ako zlodej, tak ten, kto propaguje takéto predstierané evanjelium je rovnako zodpovedný v očiach Božích ako podvodník samotný.

Sebaúcta: Oslavovanie človeka

Základom Warrenovho programu je silný dôraz na sľúbené okamžité výsledky posilňujúce predstavivosť človeka o jeho vlastnej sebaúcte. Čo je úplne ignorované je závažná skutočnosť, že od prírody je človek padlá bytosť, odcudzená od života Boha, mŕtva v prestúpení a hriechu, a že jeho jediná nádej je mimo neho, iba v Ježišovi Kristovi. Hoci Warren uvádza, že kniha „nie je o tebe(p.17, s.18), celkovo sa neustále zameriava na budovanie sebaúcty človeka. Opakovane sa odvoláva na čitateľove záujmy. Nasleduje niekoľko príkladov,

Tvoj život je formovaný tým, ako ho vnímaš. Spôsob, akým definuješ svoj život, sa odrazí na tvojom osude.(p.41, s.35)

Si balík neuveriteľných schopností a úžasné Božie stvorenie. Jednou zo zodpovedností zboru je rozpoznať a zapojiť tvoje schopnosti do služby Bohu.(p.242, s.191)

Najlepší spôsob využitia tvojho života je služba Bohu v súlade s podobou, ktorú si od neho dostal. Na to ju však musíš objaviť, prijať, mať rád a potom ju rozvinúť na najvyššiu možnú mieru.(p.249, s.197)

To je presne totožné s učením Hinduizmu, „Pochopením vášho skutočného Ja, sa blížite k poznaniu večnej duše človeka, ktorý potom objaví poznanie Brahmana samotného.“ [24]

Hoci Warrenovo učenie je porovnateľné s Hinduizmom, oveľa pravdepodobnejší zdroj Warrenovho učenia je Carl Jung. Objavenie „sily vnútorného hlasu“ človeka alebo jeho plného potenciálu je to čo Jung učil, „Iba človek, ktorý je schopný vedome prijať silu vnútorného hlasu sa stáva osobnosťou.“ [25] Čo je ešte závažnejšie, Warrenovo učenie má rovnaký základný prepoklad ako Rímsky Katolicizmus. Pre Vatikán je oficiálnym základným východiskovým bodom človek samotný. Rím uvádza, „Je to človek samotný, ktorý musí byť zachránený, je to ľudstvo, ktoré musí byť obnovené. Je to človek, ktorý je kľúčom k tomuto rozhovoru, človek braný v úvahu celý a úplný, s telom a dušou, srdcom a svedomím, rozumom a vôľou. To je dôvod prečo táto svätá Synoda, vyhlasuje vznešený údel človeka a potvrdzuje božský element v ňom, ponúka bezvýhradnú spoluprácu s ľudstvom podporujúc zmysel pre bratstvo, čo zodpovedá ich údelu.“ [26]

„Objaviť podobu človeka, prijať ju a mať ju rád, a rozvinúť ju na najvyššiu možnú mieru“ má, ako sme mohli vidieť, rovnakú základnú podstatu, akú má zbor v Ríme a Hinduizme, ale rovnako to platí aj v Isláme a Budhizme – vo všetkých týchto náboženstvách je v stredobode záujmu hlavne božskosť človeka. Warren sumarizuje tento základný predpoklad v nasledujúcich slovách, „Ak si pre Boha taký dôležitý, že ťa považuje za hodného, aby si s ním strávil večnosť, aký väčší význam by si chcel mať?(p.63, s.51)

Písmo však neopisuje žiadnu takúto hodnotu alebo božskosť vo vnútri človeka. Skôr nás Duch Svätý učí „Srdce je klamné nadovšetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?“ [27] „Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina.“ [28]

Warren ide dokonca ešte ďalej keď prekrútil text z Písma s cieľom podporiť jeho vzácny koncept „pravého ja“. Tvrdí, „Biblia hovorí 'Svojpomoc nie je žiadna pomoc. Seba-obetovanie je cesta, moja cesta, na objavenie teba, tvojho pravého ja.(p.19, s.18)

* priamy preklad z angličtiny

Tento úryvok, ktorý citoval, je neprirodzená parafráza Matúša 16:25 z prekladu The Message. Pán v skutočnosti hovorí, “Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.“ Pán zrozumiteľne vyučuje, že my musíme svoje životy pokladať za mŕtve, ak ho chceme nasledovať. Tento úryvok nevyučuje nič o „pravom ja“ alebo „sebaúcte“. Warren použil sfalšovanú parafrázu na fantazírovanie, že Pán hovoril o „nájdení seba, pravého seba“. Posadnutosť v hľadaní „pravého ja“, jeden z charakteristických znakov hnutia hippies z roku 1960, si teraz prišla na svoje v tomto populárnom degradovaní kresťanstva.

Spása cez seba-oslavovanie je bezcenná

Rovnaké oslavovanie človeka Warren vyučuje mnohými rôznymi spôsobmi.

Radosť mu urobíš, keď si sám sebou. Kedykoľvek odmietneš niektorú súčasť seba samého, odmietaš Božiu múdrosť a zvrchovanosť svojho stvorenia.(p.75, s.60)

Aj Boh sa na teba s láskou díva, keď spíš, pretože si bol jeho nápadom. Má ťa rád, akoby si bol jediný na zemi.(p.75, s.61)

Ale Warren sa tu nezastavuje v jeho obdive človeka. Vrchol jeho oslavovania človeka je možné nájsť vo výroku, ktorý predstavuje osobnú dôležitosť čitateľa ako cieľ Kristovej smrti na kríži. V tomto prípade je „seba-dôležitosť“ posunutá do bodu, keď sa už nejedná len o zneužitie evanjelia, ale tiež o urážku Pána samotného. Warren tvrdí, „Ak chceš vedieť, ako veľmi Bohu na tebe záleží, pozri sa na Krista na kríži, ako hovorí: „Takto Ťa milujem! Radšej by som zomrel, ako by som mal žiť bez teba.(p.79, s.64)

Tieto slová „I'd rather die than live without you”- „Radšej by som zomrel, ako by som mal žiť bez teba“ sú časťou textu piesne skupiny „backstreet boys.“ [29] Tieto slová, položené do úst Pána Ježiša Krista sú rúhaním. Ježiš Kristus je Boží muž, ktorý nemá lásku, ktorá je závislá na človeku. Ak by mal takúto závislosť, nebol by Bohom. Učiť, že láska Pána Ježiša Krista je nečistá, ako to Warren robí, je nielen urážkou ale aj neúctou. Táto vyvyšuje hriešneho človeka do pozície vlády, ktorá patrí večnému Synovi Božiemu. Môžu byť takéto fiktívne predstavy niečím iným ako znesvätením? „A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu...“ [30]

V Písme, Ježišova láska a obeť boli dôkazom toho, že Boh je „spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.“ [31] Napriek tomu, Warrenova teória stavia hriešneho človeka do centra pozornosti Božieho zámeru. V Písme, sa Boží zámer zameriava na preukázanie Jeho spravodlivosti a svätosti v Osobe a obeti Ježiša Krista. Hriešny človek bol zahrnutý do tohto veľkého prejavu Božej spravodlivosti ako príjemca draho zaplateného vykúpenia z milosti. Warrenova veľkolepá oslava hriešneho človeka ide až do tej miery, že Ježiš Kristus by radšej zomrel, ako by žil bez neho, čo obracia úplne naopak biblickú správu, že Boh robí všetko pre Svoju vlastnú slávu. Všetko je kvôli Nemu a skrze Neho, a preto všetko je Jeho a pre Neho. On vytvoril všetko stvorenie podľa Svojej vôle a na Svoju chválu. Zámer Všemohúceho Boha odhaľuje vysmievanie, márnomyseľnosť (namyslenosť) a dokonca aj rúhanie Ricka Warrena.

Padnutý človek je skazený každou časťou svojej povahy a bytia, a nemá vnútornú silu na nápravu jeho skazenosti, na záchranu alebo oslobodenie seba samého. Pokus vyvýšiť padnutého človeka, tak ako to Warren robí, je bezvýznamný pretože nie je v ľudských schopnostiach dosiahnuť mravnú spásu vlastným úsilím. Jediná nádej človeka sa nachádza mimo neho, v božskej moci a sile. Ľudská povaha ako taká je mŕtva v prestúpeniach a hriechoch. Tak ako voda nemôže tiecť hore kopcom, tak ani prirodzené konanie človeka nemôže byť v protiklade k svojej skazenej povahe. Všetky ľudské bytosti sú biedne, núdzne podstaty a schopností duchovného života. Sú oddelení od Boha, prameňa života. Sú duchovne mŕtvi, rovnako ako sa usvedčenému zločincovi hovorí mŕtvy muž. Preto náš Pán Ježiš Kristus vyhlásil, „lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.“ [32] Ježiš Kristus tvrdí, „Čo sa narodilo z tela, je telo.“ Dáva nám najavo, že čo je rozširované padnutým človekom je zvrátené. Ak by princíp sebaúcty a schopnosti výberu Krista bol pravdivý, nevyhnutne by nasledoval konečný úsudok, že tí, ktorí používajú svoju schopnosť vybrať si Krista sa môžu legitímne chváliť ich aktívnou účasťou na ich spáse. Ale pravda je, že táto viera sama osebe je Božím darom, „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ [33] Až do uvedomenia si stavu vlastnej duchovnej smrti pred Svätým Bohom, si človek nikdy nebude náležite vážiť Božiu milosť. Spasenie nezačína sebaúctou alebo vlastnými aktivitami, ale božskou mocou. Písmo v tejto záležitosti hovorí úplne jasne, „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, … “ [34] „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ [35] Boh dáva život duchovne mŕtvej vôli človeka darom Jeho milosti. Je to sila Ducha Svätého, ktorá prekonáva pýchu vrodenú človeku, tak že je pripravený prísť ku Kristovi prijať život. Vlastnými slovami nášho Pána, „Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť.“ Ako Pán tiež vysvetľuje, „V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.“ [37]

„Samo-vykúpenie“ presadzované na základe ľudskej dôležitosti a dôstojnosti je hlboko zakorenené v ľudskej povahe. Je možné ho nájsť vo všetkých ľuďmi vytvorených náboženstvách. Je to kľúčové pre správu, ktorú podáva Warrenova kniha a hnutie. Warrenovo učenie popiera biblickú pravdu, že človek je úplne skazený. Následne popiera absolútnu nevyhnutnosť Božej milosti. Vzťah medzi stavom duchovnej smrti a milosťou je názorne daný v Písme, „aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista.“[38] Bez pochopenia úplnej mravnej skazenosti tými, ktorým je evanjelium dané, evanjelium zostane mŕtvou literou. Vynechaním biblickej pravdy, že „nieto spravodlivého ani jedného“ [39] a jej nahradením sebaúctou človeka, Warrenova arogancia dosiahla úroveň prorokovanú v Písme, „Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem Najvyššiemu.“ [40]

Záver

Teraz keď máme zdokumentované, že v 40 Ďnoch s cieľom v knihe Život s jasným cieľom sa podáva falošné evanjelium, sme zaviazaní slovami Písma „aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým“[41] a „stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium.“[42] Cez Warrenovo hnutie je veľké množstvo ľudí klamaných v samotnom význame evanjelia spasenia. Veľký počet úprimne verí, že prijali Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, kým v skutočnosti všetko čo prijali do svojej pravej ruky je umelý rituál a „zmluvné“ odovzdanie sa zboru, ktoré sa zaviazali na základe sľubu dodržiavať. Zatiaľ čo veľa článkov týkajúcich sa Warrena chváli dobré veci, ktoré povedal, zabudli, že Pán samotný a jeho apoštolovia bezvýhradne odsúdili propagovanie falošného evanjelia. Ako môžeme očakávať skutočné prebudenie a prinášať večnú spravodlivosť Ježiša Krista do životov mužov a žien, ak nie sme ochotní odhaliť jeho samoľúbosť, ktorá zahŕňa „krista„ neznámeho Biblii, prezentuje falošné evanjelium, ochotne chváli stúpencov systému v Ríme, a ktorá nie je verná Božiemu slovu? Potom ako všetko svetlo evanjelia milosti bolo zrozumiteľne vysvetlené, je jasné, že je to podvodník, ktorý zámerne podvádza. Nesmie byť neobvyklou myšlienkou, že aj dnes sú tu podvodníci v mene Pána Ježiša Krista a jeho dôstojnosti, pretože títo boli už v dávnych, dokonca aj v apoštolských časoch. Nebezpečenstvo a diabolský zámer odchodu od pravého evanjelia, v skutočnosti v podstate znamená odchod od Boha samotného. „Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna.“ [43]

Pre viac informácií o falošnom učení Ricka Warrena, légii falošných učiteľov, ktorých propaguje, a zlých prekladoch, ktoré používa vo svojej knihe Život s jasným cieľom, doporučujem dokumentárnu knihu: Kto vedie Zbor s jasným cieľom? od Jamesa Sundquista. Je vydaná vydavateľstvom Bible Belt Publishers a dostupná na internetových stránkach Southwest Radio Church Ministries na adrese: http://www.swrc.com/offers/index.htm#h616

Richard Bennett z „Berean Beacon“, web stránka http://www.bereanbeacon.org

Autor dáva povolenie na kopírovanie tohto článku, ak je tak urobené vcelku, bez akýchkoľvek zmien. Povolenie je dané aj na vystavovanie tohto článku v plnom rozsahu na internetových stránkach.


Záverečné poznámky:

[1] Bruce Ryskamp, prezident vydavateľstva Zondervan. http://www.assistnews.net/Stories/s03110083.htm  10/22/04

[2] http://www.purposedrivenlife.com/thebook.aspx  10/16/04

[3] http://www.pastors.com/aboutus/  11/15/04

[4] http://www.pastors.com/aboutus/  10/22/04

[5] http://www.pastors.com/RWMT/?id=74&artid=3099&expand=1 10/22/04

[6] http://www.forbes.com/2003/09/17/cz_lk_0917megachurch.html  10/22/04

[7] Rick Warren, The Purpose Driven Life, Život s jasným cieľom (Grand Rapids, MI:  Zondervan, 2002, Porta Libri 2005) V texte sú pri použitých citátoch uvádzané čísla strán, ako v anglickej, tak aj v slovenskej verzii.

[8] Prvá kniha Mojžišova - Genesis 3:5

[9] Catechism of the Catholic Church, Katechizmus katolíckeho zboru (1994), #181

[10] Rímskym 3:19

[11] Efezkým 2:3

[12] List Jakuba 2:10

[13] Lukáš 18:8

[14] Rímskym 7:18

[15] Marek 2:17

[16] Rímskym 9:15-16

[17] Galatským 6:7, Židom 10:30-31

[18] Rímskym 1:16-17

[19] Rímskym 3:21

[20] Rímskym 3:24.

[21] Matúš 23:13

[22] Lukáš 11:52

[23] Galatským 1:8

[24] Atman and Brahman as explained on http://www.wsu.edu:8080/~dee/GLOSSARY/BRAHMAN.HTM 12/2/2002

[25] The Development of Personality Collected Works 17 as quoted on: http://www.sacredsandwich.com/warren_jung_chart.htm 11/18/04

[26] Vatican II Documents No. 64, Gaudium et Spes, 7 Dec 1965 in Vatican Council II The Conciliar and Post Conciliar Documents, Austin P. Flannery, ed., 1981 edition (Northport, NY:  Costello Publ. Co. 1975) Para 3

[27] Jeremiáš 17:9

[28] Jeremiáš 17:5

[29] http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ill+never+break+your+heart  11/16/04

[30] Zjavenie Jána 13:6

[31] Rímskym 3:26

[32] Marek 7:21-23

[33] Efezkým 2:8-9

[34] List Jakuba 1:18

[35] Filipským 2:13

[36] Ján 5:25

[37] Ján 6:45

[38] Rímskym 5:21

[39] Rímskym 3:10

[40] Izaiáš 14:14.

[42] Filipským 1:27.

[41] List Júdov 1:3.

[43] 2 Jána 9