Návrat na domovskú stránku
Manipulácia v cirkvi?!

V čase nedávno minulom sme sa povinne učili na školách, že náboženstvo, a myslelo sa tým kresťanstvo, je ópium ľudstva, ktoré nevedomých vedie k primitívnym názorom na život. A ako sa vtedy propagovalo, „nový človek socializmu odmieta bludné názory a pracuje pre mier a blaho spoločnosti“ a pod. Nemusíme žiť v predchádzajúcom režime, a predsa sa stále stretávame s názorom, že kresťanstvo je tmárstvo. A niekedy je tomu na príčine aj cirkev, že pravdy Kristove prezentuje nejasne. Avšak každý, kto uveril Bohu cez Ježiša Krista vo svojom živote poznáva, že Boh a Jeho slovo pre nás, ľudí žijúcich na zemi, neobsahuje nič tmárske a spiatočnícke. Ježiš Kristus otvára myseľ pre poznanie pravdy. Dáva silu pre žitie pravdy. K múdrosti a pravde prichádza človek len poznaním živého Boha. V Prísloviach (9,10a) čítame: „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ Dokiaľ Boha nepoznáme nie sme dosť múdri pre život. Nie sme dosť múdri pre vzťahy s inými. A tak človek nad človekom panuje na jeho škodu.

V Biblii čítame, že nás Boh učinil priamymi, úprimnými, ale my sme vymýšľali mnohé daromnosti. Takouto daromnosťou je aj používanie manipulácie, ktorá nemá žiadne opodstatnenie a ospravedlnenie jej používania v cirkvi. Naopak je hriechom, lebo chceme mať pod kontrolou iného človeka, pre svoje výhody alebo pre svoju slávu. Ak sa pozrieme na život Pána Ježiša Krista a Jeho službu nenájdeme tam žiadne prvky manipulačného jednania s ľuďmi. A to kvôli jednej podstatnej veci, že Pán Boh človeka nezbavuje svojprávnosti, ale do ľudskej neslobody pre pravdu a spravodlivosť, prichádza zo zvesťou Božej pravdy a spravodlivosti, aby sme videli rozdiel medzi Jeho a tou našou pravdou, láskou, spravodlivosťou a slobodne sa rozhodli či chceme ísť ďalej životom svojho pestovaného klamu, alebo mať skutočný život. Boh s nami nemanipuluje, nerobí z nás bábky, ktoré budú robiť to čo On chce (hoci On robí čo chce). Ak my odmietame prijať pravdu Boh nás nenúti. Ale preto, že mu na nás záleží, bude sa nám prihovárať svojou pravdou naďalej.

Boh rešpektuje našu slobodu, aj keď sme hriešni a nespoznali sme ešte potrebu vykúpenia. Pán Boh rešpektuje našu slobodu, aj keď sme Ho už spoznali. A tak slobodne (slobodný od hriechu) môžem žiť každý deň s Ním, alebo bez Neho. Ako kresťan môžem žiť úprimne pred Bohom i ľuďmi, ale ako kresťan môžem tiež zabudnúť na Kristovu slobodu a žiť vo svojej ľudskej slobode a konať nespravodlivo, podvodne, manipulovať s inými pre svoje výhody a ciele. A to je tmárstvo, ak sme Krista poznali a žijeme akoby nebol. Ak popierame v praktickom živote Jeho pravdy a spoliehame sa na svoje techniky a metódy manipulácie ľudí. Keď radi počúvame Božie slovo, ale napokon skonštatujeme, že je to veľmi prísne pre bežného človeka, a že dnes je iná doba, a už sa tak nežije. Alebo Božie požiadavky vzťahujeme len na druhých, a nikdy nie na seba, svojich blízkych či priateľov. Božie slová sú nám dané Pánom Bohom pre život, aby sme nie v temnostiach mysle, ale v múdrosti spoznávali, že Kristus dvíha ducha človeka k nebu. A buduje z nás nového človeka stvoreného podľa Boha, nie klamom, podvodom ani manipuláciou s nami a našimi citmi, ale pravdou Jeho slova, ktoré má moc spasiť naše duše.


Autor: Ľubomíra Mervartová
Dátum:
26.4.2007