Návrat na domovskú stránku
Porovnanie Biblického a Konsenzus uvažovania
 

Uvažovanie zamerané na  konsenzus
Biblické
uvažovanie
Boh hovorí
Identita sa hľadá cez
- vzťahy ku skupine  alebo spoločenstvu.
- vzťah k Ježišovi Kristovi.
"Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus." Galatským 2:20
Cieľ alebo zámer
Potešiť skupinu.
Potešiť Boha, nie ľudí.
 "Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým."  Galatským 1:10
 Viera
- skupina testuje názory, definuje hodnoty & a dáva im význam.
- Božie slovo, nie názor skupiny.
 "Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu)." Židom 11:6
Vždy
- byť pripravený ku kompromisu.
 - pevný postoj, odmietať kompromisy.
"Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť ...” Efezkým 6:11
Hľadá
- jednotu spoločenstva v celom svete.
- pokoj a svornosť v Kristu, nie podľa ľudských stratégií.
"Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.” Ján 16:33
Potrebné pre rast
Prispôsobiť sa dosiahnutému konsenzu v skupine.
Byť transformovaný Božím slovom, a nepripodobňovať sa tomuto svetu.
"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, ..." Rímskym 12:2

Adresa pôvodného článku: http://www.crossroad.to/charts/consensus.htm

Kjos Ministries

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.Dátum zverejnenia:
28.4.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk