Návrat na domovskú stránku

In the Name of PurposeV záujme dosiahnutia cieľa: Obetovanie pravdy na oltári jednoty

Kapitola 18: “Jeden Boh”, Veľa Ciest

napísala Tamara Hartzell

Táto, do podstaty veci prenikajúca kniha obsahuje komplexné a hĺbkové preskúmanie cieľom-riadeného (purpose driven) hnutia. Môžete si ju objednať na stránkach „In The Name of Purpose


Upozornenie: Tento dokument (v záujme lepšieho pochopenia odkiaľ prichádza zvod kresťanstva) obsahuje bludné citáty predstaviteľov New Age. (pozn. prekladateľa)


„Náboženstvá sú prítoky Jednej Veľkej Rieky“
„Tento koncept [unifikácie, zjednocovania] … vyžaduje vývoj univerzálneho verejného povedomia, ktoré si uvedomuje jednotu všetkých vecí … Jednoducho vyžaduje rozpoznanie, že všetky formulácie pravdy a viery sú iba čiastkové v čase a priestore, a sú dočasne vhodné (prispôsobované) charakteru a podmienkam doby a rasy. Tí, ktorí uprednostňujú niektorý konkrétny (špecifický) postoj k pravde, jednako len prichádzajú k poznaniu, že iné postoje a iné spôsoby vyjadrenia, a iná terminológia, a iné spôsoby definovania božstva môžu byť rovnako správne, a že tieto samé o sebe tvoria aspekty pravdy, ktorá je väčšia a rozsiahlejšia, než môže človek svojimi súčasnými schopnosťami pochopiť a vyjadriť.
                                                                    —Alice Bailey & Djwhal Khul [Bailey's spirit guide, an "Ascended Master"] [1]


Jedna vec vedie k druhej v rozšírenom chápaní pravdy podľa Novej spirituality (New Age). Keďže tu existuje viera, že „Jedna Pravda“ je základom každého náboženstva, tieto všetky sú považované za rôzne, ale rovnako platné cesty (prístupy) k Bohu. Táto „jednota v rôznosti“ dovoľuje každému aby sa držal svojej vlastnej teológie, presvedčenia podľa svojej náuky, a štýlu bohoslužieb ako svojho vlastného podielu a vyjadrenia „plnosti pravdy“. To je falošné evanjelium Všejednoty podľa Novej spirituality: „My všetci sme jedno. Naša cesta nie je lepšia, je to len iná (ďalšia) cesta.“

Táto Všejednota sa vyskytuje v Teozofii (časť „Antickej múdrosti“), ktorú vyučuje spoločne Alica Bailey a H.P. Blavatsky. Táto zahŕňa nasledujúce všeobecné princípy uvedené na internetových stránkach Blavatsky Net Foundation:

  • Bratstvo je v skutočnosti základnou vlastnosťou. My sme JEDNO v najvyššej duchovnej zložke našej prírody. My sme iskry z jedného plameňa.“
  • Náboženstvá sveta sú vetvy stromu, ktorého staroveký kmeň je – kedysi všeobecné (univerzálne) – náboženstvo múdrosti. Náboženstvá sú prítokmi jednej veľkej rieky.“
  • Potenciál humanity (ľudstva) je nekonečný a každá bytosť prispieva ku vytvoreniu veľkolepého sveta. My všetci sme v ňom spolu. My sme jedno.“ (zvýraznenie pridané) [2]

To nie je posolstvo a Kráľovstvo Božie, ktoré naberá na popularite, ale skôr boh tohto sveta – rovnaký boh, ktorý zlákal všetkých, aby prišli spolu ako JEDNO vybudovať Babylonskú vežu.

„Blíži sa deň, keď všetky náboženstvá budú považované za vyžarovanie z jedného veľkého duchovného zdroja; bude na ne nazerané ako na spoločné (jednotné) zabezpečovanie prístupu k základnému koreňu (zdroju), z ktorého sa nevyhnutne vyvinie univerzálne (všeobecné) svetové náboženstvo. Potom tu nebudú ani kresťania ani pohania, ani židia ani neveriaci (nežidia), ale jednoducho jedno veľké telo (zoskupenie) veriacich, zhromaždené zo všetkých súčasných náboženstiev. Títo budú prijímať rovnaké pravdy, nie ako teologické koncepty, ale ako nevyhnutnosť pre duchovný život; budú stáť spolu na rovnakej platforme bratstva a medziľudských vzťahov; budú spoznávať (prijímať) božské synovstvo, a budú sa spoločne usilovať o spoluprácu s božským Plánom … Takéto svetové náboženstvo nie je prázdny sen, ale niečo čo sa dnes skutočne formuje.“ —Alice Bailey & Djwhal Khul (pridané zvýraznenie) [3]

V skutočnosti sa dnes formuje Plán Majstra Klamára. Dosahuje obrovský úspech v neutralizácii dnešného kresťanstva. Prieskum verejnej mienky vykonaný začiatkom augusta 2005 pre Newsweek a Beliefnet kládol otázku, „Môže dobrá osoba, ktorá nie je z vášho náboženstva ísť do neba alebo dosiahnúť spasenie, alebo nie?“ A 68% evangelikálnych protestantov a 83% ne-evangelikálnych protestantov odpovedalo „ÁNO“! Prakticky tu neexistuje rozdiel medzi evangelikálmi a nekresťanmi, z ktorých 73% odpovedalo, „Áno“. [4]

To je jasný príznak súčasného odchodu od viery (a nie „duchovného prebudenia“) v novom liberálnom (tolerantnom) kresťanstve. Toto nové „kresťanstvo“, ktoré verí, že svet nemusí zmeniť svoje spôsoby, tiež verí, že svet nemusí zmeniť ani svoje náboženstvo (vieru). Svet môže ostať na akejkoľvek náboženskej viere – akejkoľvek ceste k Bohu – ktorú chce, kde stačí len pridať „vzťah“ k Bohu.

„... Môžeš byť Katolík alebo Protestant alebo Budhista alebo Baptista alebo Muslim alebo Mormón alebo Žid alebo Ďžinista, alebo nemusíš vyznávať žiadne náboženstvo. Ja sa nezaujímam o tvoje náboženské pozadie. Pretože Boh nestvoril vesmír, aby sme mali náboženstvo. On prišiel pre nás, aby sme s ním mali vzťah.“ —Rick Warren (pridané zvýraznenie) [5]

„Spoznal som veľa ľudí, ktorí veria v Mesiáša Ježiša, bez ohľadu na to, aké náboženstvo vyznávajú, pretože v neho veria. Je to o vzťahu, nie o náboženstve. Počul si to mnohokrát.“ —Rick Warren (pridané zvýraznenie) [7]

Rovnako ako v Novej Spiritualite (New Age), tak aj v Cieľom riadenej paradigme, je hľadisko náuky (teologické presvedčenie) a kresťanská viera nepodstatná:

“Jedného dňa budeš stáť pred Bohom, ktorý bude robiť revíziu tvojho života, záverečnú skúšku predtým, ako vstúpiš do večnosti … Boh sa ťa nebude pýtať na tvoju náboženskú minulosť alebo učenie. “ (PDL; str. 30, p. 34; pridané zvýraznenie)

Čo je táto cirkev Kristova? Je tvorená celkovým súčtom všetkých tých, v ktorých sa nachádza Kristov život alebo Kristove vedomie, alebo sú v procese hľadania vyjadrenia; je to zhromaždenie všetkých ktorí milujú svojich blížnych, pretože milovať svojho blížneho je božská schopnosť, ktorá z nás robí riadnych členov Kristovho spoločenstva. Nie je to akceptácia nejakých historických faktov alebo teologických presvedčení, ktorá nás privádza do vzťahu s Kristom. - Alice Bailey & Djwhal Khul (zvýraznenie pridané) [8]

Kristus nemal žiadne náboženské prekážky v Jeho vedomí. Nestaral sa o to, k akej viere sa človek hlási.“ - Alice Bailey & Djwhal Khul (zvýraznenie pridané) [9]

„Poznám ľudí, ktorí sú Kristoví nasledovníci v iných náboženstvách.“ - Rick Warren (zvýraznenie pridané) [10]

Posolstvo sa zjavne zmenilo! Rôzne vyjadrenia Ricka Warrena vyhlasujú osobné náboženské presvedčenie za nepodstatné, hoci pripustil, že všetky náboženstvá „idú rôznou cestou, aby sa dostali k Bohu“:

„... Študoval som všetky významné náboženstvá … a tieto všetky majú len rôzne (svoje vlastné) cesty ako sa dostať k Bohu. Každý kto študoval náboženstvá vie, že tieto sú navzájom nezlučiteľné.“ - Rick Warren (zvýraznenie pridané) [11]

Mimochodom, Rick Warren povedal: „Pretože som bol vychovaný v kresťanskom dome, všetko som to odmietol, a rozhodol som sa študovať svetové náboženstvá. V skutočnosti som bol v Japonsku, a študoval som Buddhizmus, Šintoizmus, Hinduizmus. Študoval som všetky svetové náboženstvá.“ [12] Potom by mal vedieť, že (tieto) náboženstvá nie sú iba „inou cestou k Bohu“, ale že nasledujú iných bohov!

Na Stom Kongrese BWA (Baptistickej Svetovej Aliancie), kde opakujúcou témou bola „jednota, jednota, jednota,“ [13] odzneli nasledujúce vyjadrenia Jimmyho Cartera a Ricka Warrena:

„Jeden z najznámejších baptistov na celom svete, bývalý prezident USA Jimmy Carter povedal, že túžba po všejednote je mocná sila pre globálne blaho. Rozdiely vo viere – dokonca aj medzi Muslimami, Židmi a Kresťanmi – sú prevážené spoločným záväzkom 'k pravde …' povedal Carter.“ (zvýraznenie pridané) [14]

„Nevidím veľa ľudí, ktorí by sa zaujímali o kresťanstvo. Ale vidím veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú o Boha.“ - Rick Warren [16]

Po prvé, je stále viac evidentné, že ani niektorí z tých, ktorí sa hlásia ku kresťanom sa nezaujímajú o kresťanstvo. Oni a svet preferujú Všejednotu, pretože jej relativizmus im dovoľuje nasledovať cestu podľa ich vlastného výberu s „nálepkou“ (náboženstva) podľa ich vlastného výberu … Definícia „Kresťana“ sa rozširuje, verne Plánu Majstra Klamára:

„Prichádza doba, keď Cirkev, tak ako je všeobecne chápaná, sa stretáva s dôležitou výzvou. Je dosť duchovná na to, aby zanechala teológiu a … rozšírila svoje horizonty a uznala ako pravých Kresťanov všetkých, ktorí prejavujú Kristovho ducha, či už sú Hinduisti, Mohamedáni alebo Budhisti, alebo sú označení akýmkoľvek iným menom okrem ortodoxných Kresťanov?“ - Alice Bailey (zvýraznenie pridané) [17]

Po druhé, pre všetky zámery a ciele, keď sa viera a náuka (ktorá zahŕňa teológiu) všetkých rozdielnych náboženstiev obchádza ako nepodstatná, nastáva nasledujúci stav:
  • Všetci bohovia sa stávajú „jedným Bohom“ s rôznymi menami a prejavmi.
  • Kresťanstvo je redukované na „iba ďalšiu cestu“ ku Kristu, alebo Bohu.

Nové evanjelium všejednoty sa šíri, bez ohľadu na to, či je ako také rozpoznané, a bez ohľadu na to či je úmyselné. Je to relativizmus Novej Spirituality (New Age), ktorý hovorí, že je veľa ciest ku Kristu, a teda nezáleží na tom, akú vieru človek vyznáva. Božia absolútna pravda je úplne jasná v tom, že viera (v zmysle poznania Boha) a poslušnosť vo viere je neprevoditeľná ...

Okrem toho, je to Majster Klamár, ktorý je za lžou, že Ježiš Kristus je známy pod rôznymi menami v rôznych náboženstvách (systémoch viery). Práve naopak, Ježiš Kristus je jediné meno dané medzi ľudí, ktoré zachraňuje. Neobjavuje sa ako niekto iný v nejakom inom náboženstve.

„A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Skutky 4:10-12)

„Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“ (2 Korintským 4:3-4)


Ak máte záujem pokračovať v čítaní tejto poučnej kapitoly, navštívte stránku http://inthenameofpurpose.org/chp18.htm


Copyright © 2006 Tamara Hartzell. Všetky práva sú rezervované.
Napíšte Tamare e-mail: inthenameofpurpose@sbcglobal.netZoznam použitých zdrojov:

1.  Alice Bailey & Djwhal Khul, A Treatise on White Magic, Rule Ten - The New Group of World Servers, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org -- http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/magic/magi1172.html.

2.  “Checklist of Some Principles of Theosophy,” Blavatsky Net Foundation, http://www.blavatsky.net/theosophy/theosophy-checklist.htm.

3.  Alice Bailey & Djwhal Khul, Problems of Humanity, Chapter V - The Problem of the Churches, III. The Essential Truths, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/problems/prob1056.html.

4.  Newsweek/Beliefnet Poll Results, Beliefnet, http://www.beliefnet.com/story/173/story_17353_1.html?rnd=39. The Poll was “conducted for Newsweek/ Beliefnet by Princeton Survey Research Associates on August 2-4, 2005.”

5.  United Nations, Interfaith Prayer Breakfast, September 2005, transcribed from the audio of Rick Warren’s message available at Lighthouse Trails Research Project, “The New Missiology—Keep Your Own Religion, Just Add Jesus” at http://www.lighthousetrailsresearch.com/newmissiology.htm; below Rick Warren’s quote -- “Listen to entire transcript.”

7.  Interview with Rick Warren, CNN Larry King Live, Aired December 2, 2005, Transcript, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0512/02/lkl.01.html.

8.  Alice Bailey & Djwhal Khul, The Reappearance of the Christ, Chapter IV - The Work of the Christ Today and in the Future, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/reappearance/reap1020.html.
9.  Ibid., Chapter III - World Expectancy, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/reappearance/reap1018.html.

10. Aspen Ideas Festival, The Aspen Institute, July 6, 2005, “Discussion: Religion and Leadership,” with David Gergen and Rick Warren, http://www.aspeninstitute.org/site/c.huLWJeMRKpH/b.901097/k.C0C7/Agenda.htm. Transcribed from the audio available at Lighthouse Trails Research Project, http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletternovember05.htm.

11. Rick Warren’s public address, “Election 2004: a New Spiritual Awakening,” March 9, 2005, at Harvard’s Kennedy School of Government, http://www.ksg.harvard.edu/press/press%20releases/2005/warren_030705.htm. Transcribed from the audio available at The Saguaro Seminar: Civic Engagement in America, at http://www.ksg.harvard.edu/saguaro/.

12. As quoted in Discussion “Myths of the Modern Mega-Church,” May 23, 2005, the Pew Forum’s biannual Faith Angle conference on religion, politics and public life, Event Transcript, http://pewforum.org/events/index.php?EventID=80.

13. “A World of Baptists” by Greg Warner, Associated Baptist Press, 8/5/05, The Baptist Standard, http://www.baptiststandard.com/postnuke/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=3720; quoting Denton Lotz, BWA General Secretary.

14. Ibid.

16. As quoted in “Rick Warren: Global Baptists ‘are all in this together’” by Trennis Henderson, Western Recorder, Baptist Congress Today, July 30, 2005, http://www.bwanet.org/Congress/congresstoday29f.htm.

17.  Alice Bailey, From Bethlehem to Calvary, Chapter Seven - Our Immediate Goal, The Founding of the Kingdom,  http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/bethlehem/beth1083.html.


Adresa pôvodného článku: http://www.crossroad.to/Excerpts/books/in-name-of-purpose/18-0ne-god-many-paths.htm

Kjos Ministries

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.Dátum zverejnenia:
21.9.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk