Návrat na domovskú stránku

Biblia – prameň života

    V dnešnej dobe, keď sa všetko relativizuje a nič vraj nie je tak ako je, nám kresťanom predsa svedčí Duch Boží, že niečo stále a pevné na čo sa smieme v živote oprieť a podľa čoho žiť existuje. Tým pravidlom viery a meradlom života je Biblia, Písmo sväté. Tak sme sa to od detstva učili (2 Tim.3,15), a tak tomu aj z milosti Božej veríme, že Božie slovo, ktoré máme v Biblii je pravda. Poteší aj povzbudí, napomenie aj usvedčí, privedie k žiaľu i pokániu, ukáže novú cestu v živote. Ak Pán Ježiš hovorí: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ (Mt 4,4) cituje tu Starú zmluvu, pre Neho Písmo, ktorému ako človek žijúci na zemi veril. Ako Boží Syn bol z podstaty presvedčený o tejto pravde, lebo je Boh.

    Veríme, že na Božie slovo povstalo a povstáva všetko. Božie slovo, ktoré Duch Svätý oživuje prináša však človeku to najdôležitejšie, a to spasenie. Lebo z tohoto Božieho slova spoznáva človek svojho Spasiteľa a Pána - Ježiša Krista. V žiadnom inom mene nebolo dané ľudstvu spasenie (Sk 4,12).

    Vo svojom živote od doby spoznania toho čo spasenie znamená, ako každý kresťan, chcem dbať na vernosť Božiemu slovu, a tým samotnému Pánu Bohu, lebo je to Jeho slovo. Veriť Jeho slovu znamená totiž veriť Jemu samotnému. Tak to bolo aj pri mojom životnom rozhodovaní, keď som skúmala, či je moja viera dostatočná, či správne verím. Či sa v niečom nemýlim. Či aj ostatní kresťania takto zmýšľajú. Keď moji rodičia poznali moje starosti ohľadne tejto veci pozvali k nám domov známeho, dnes už v Pánovi zosnulého, brata farára Mitaľa, aby sa so mnou porozprával. Aj dnes s vďakou voči Pánu Bohu spomínam na toto stretnutie. Ďakujem, že mi poslal človeka pre ktorého Ježiš Kristus bol živým Bohom. Pri tomto bratovi farárovi som spoznávala, že vo viere zmýšľame rovnako, čo pre mňa ako začiatočníka a laika bolo potvrdením toho, že Biblia má predsa pravdu. Uistenie tohoto brata, že Biblia a Duch Svätý je to jediné čomu mám veriť pri nasledovaní Ježiša Krista ma sprevádza dodnes. Viem, že Duch Svätý nekoná proti Božiemu slovu. Ak aj niektorí kresťania nepovažujú za dôležité mať hodnoverný preklad Biblie, osobne verím, že je to veľmi dôležité.

    Ako laik, kresťan som si myslela, že Biblia nemôže byť iná, iba jedna. Že nemôže byť zle či rozdielne preložená. Postupne som sa stretla a čítam rôzne preklady Biblie, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť zmysel určitých statí z Písma. Na druhej strane sú však aj preklady, ktoré chcú byť moderné, ale zväčša sú to preklady v duchu svetského zmýšľania. O iných zavádzajúcich prekladoch sa zmieňoval aj článok v časopise „Cestou svetla“ z mája tohoto roku. Teraz porovnávam preklad „Nádej pre každého“ (s týmto prekladom sa môžete stretnúť pri väzbách kníh s názvom „Cesta k víťazstvu, Život bez obáv, Nový zákon-Biblia s aplikáciami pre život atď.) s našim evanjelickým prekladom (ale aj s prekladom Roháčkovým, Králickým a pod.). To čo sa píše v časopise Cestou svetla platí aj o tomto preklade. Je to vraj moderný preklad Biblie do dnešnej reči. Kto nikdy predtým Bibliu nečítal, a bude vychovávaný na takomto preklade nikdy nebude vedieť, čo je pravda Božia.

    Tento preklad silne nekresťansky podporuje moc vedúceho a cirkevného zboru, dáva právo súdiť, a vynášať rozsudky. Orientuje sa na výkon človeka a skutky. Do popredia sa dostáva človek a jeho schopnosť presvedčiť. Stráca sa milosť Božia a pôsobenie Ducha Svätého. Vynechávaná je kresťanská terminológia hriech, pokánie ... (ktorá je nahradená terminológiou iných náboženstiev, psychologických, filozofických smerov), verše sú skrátené, doplnené, vynechané, niektoré majú úplne iný význam a pod. Verše majú iné číslovanie, rozdelenie. Známe verše sa nedajú učiť naspamäť. Slová ako spravodlivosť, hriech, milosť, atď. sú na rôznych miestach inak preložené. Niektoré verše nie sú preložené vôbec. Zamieňa sa slovo Boh za Pán, alebo sa Ježiš zamieňa za Boh a opačne - čo v gréckom preklade nie je. Potom je otázne nakoľko je toto preklad Biblie. (Hoci vieme, že Ježiš je Boh pri preklade sa nemôže takto ľubovoľne, účelovo prekladať text.)

    V bežnom živote si neviem predstaviť, aby niekto takýmto štýlom robil preklad nejakého listu či dôležitej listiny do iného jazyka. Vernosť prekladu sa stráca. Ak ide o pochopenie Písma, niektorí sa tu odvolávajú na to, že ľudia dnešnej doby Biblii nerozumejú. Odpoveďou je, že bez Ducha Božieho Biblii a jej posolstvu nik neporozumie.

Ak ide iba o životopisné fakty Krista, či apoštolov na to stačí prirodzený rozum človeka, ak ide o pochopenie spasenia tam koná jedine Duch Boží, ktorý povoláva, osvecuje...(Luther to pekne napísal v Malom katechizme). Kto má v Biblii prehľad hneď zistí, že tu nejde len o nevinné iné slová použité v preklade. Takéto preklady neobjasňujú, ale zahmlievajú porozumeniu Písma.


Uvediem pár príkladov z tohoto prekladu a myslím, že veľké vysvetlenie nebude potrebné:


L 11,41 „Ale dajte ako almužmu, čo je vo vnútri, a máte všetko čisté.“ Evanjelický preklad (EP)
„Či štedrosť nie je najlepším dôkazom vašej čistoty?“ Nádej pre každého (NPK)

L 24,47a že musí sa kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom - počnúc od Jeruzalema.“ EP
„A z Jeruzalema sa zvesť o záchrane musí zaniesť všetkým národom, odpustenie hriechov je pre všetkých, ktorí sa obrátia k nemu.“ NPK

1 Kor 6,12Všetko je mi dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničomu nedám ovládnuť!“ EP
„Kresťanstvo, to nie je nijaký zoznam toho, čo je a čo nie je dovolené. Nič sa nám nezakazuje, ale nie všetko je nám užitočné. Ku všetkému smieme pristupovať slobodne, ale nie tak, aby nás to napokon ovládlo.“ NPK

2 Kor 10,6 „A sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná.“ EP
„Ak sa rozhodnete spoločne pre poslušnosť, sme pripravení potrestať každého, kto nebude poslušný.“ NPK

Mt 7,29lebo ich učil, ako kto má moc a nie ako zákonníci.“ EP
„lebo na rozdiel od učiteľov, ktorých poznali, z Ježiša a jeho slov vyžarovala zvláštna moc“ NPK

Ef 4,24 „... a oblečte nového človeka stvoreného podľa Boha.“ EP
„Áno, musíte sa stať novými, odlišnými osobnosťami, dobrými a svätými, ktoré vyžarujú Božiu spravodlivosť.“ NPK

Mk 2,17neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. EP
„Neprišiel som nabádať dobrých ľudí, aby zmenili svoj život, ale zlých.“ NPK

1 Kor 8,3 „Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh.“ EP
„Láska však smeruje k inému človeku, buduje vzájomné vzťahy:“ NPK

1 Kor 14,1 „Usilujte sa o lásku.“ EP
„Nech je teda láska u vás na prvom mieste.“ NPK

Mt 3,15 „Nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť.“ EP
„Prosím ťa, len ma pokrsť...“ NPK

Mt 9,4Ježiš znal ich zmýšľanie a riekol...“ EP
„Ale Ježiš čítal ich myšlienky..“ NPK

Mt 6,33Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ EP
„Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať.“ NPK

2 Kor 4,2Ale zriekli sme sa zatajovaných hanebností, nepočíname si chytrácky, nefalšujeme slovo Božie, ale zjavujeme pravdu, a tak sa odporúčame každému ľudskému svedomiu pred Bohom.“ EP
„ Svojich poslucháčov nezískavame pre kresťanstvo lacnými trikmi ani prekrucovaním Božieho slova. Hovoríme čistú pravdu, a preto nás príjme rád každý, kto skúma svoje svedomie pred Bohom.“ NPK

2J 1,7Lebo mnohí falošní proroci vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista prišlého v tele, to sú ten zvodca a antikrist..“ EP
„Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.“ NPK

L 11,30 „Lebo ako sa Jonáš stal znamením Ninivčanom, tak aj Syn človeka...“ EP
„Jonáš svojím vystúpením presvedčil obyvateľov Ninive, že ho poslal Boh.“ NPK

1J 5,2Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.“ EP
„Naša vzájomná láska prezrádza, ako milujeme a poslúchame Boha.“ NPK

1J 5,5Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“ EP
„Vo viere, že sme zachránení nás utvrdzujú tri skutočnosti...“ NPK

R 15,9a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo:“ EP
„ ...ostatným národom, aby aj oni oslavovali Boha.„ NPK

3J 5-6Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, ktorí vydali svedectvo pred cirkevným zborom, svedectvo o tvojej láske..“ EP
„ Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor. Všade rozprávajú o tvojej láske.“ NPK

J 14,12 „Veru, veru vám hovorím. Kto verí vo mňa..“ EP
Slávnostne vám vyhlasujem, že každý kto verí vo mňa...“ NPK

2 Kor 13,12 Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom:“ EP
„Objímajte sa vzájomne v kresťanskej láske..“ NPK

2 Kor 11,16 „... nech si nikto nemyslí, že som nerozumný.“ EP
„verte mi, že to mám v hlave v poriadku..“ NPK

2 Kor 11,10Ako že je vo mne pravda Kristova..“ EP
„A ako že slúžim Kristovej pravde.“ NPK

To bolo len zopár príkladov z prekladu biblie - Nádej pre každého.

Tento „preklad Biblie NPK“, ktorý sa tak veľmi rozširuje na Slovensku sa nedá použiť pri spoločnom štúdiu Biblie s inými prekladmi, lebo ich popiera, mení zmysel, v texte je často niečo úplne iné.

Aj dnes je doba, v ktorej potrebujeme poznať Božie slovo a dôverovať mu. Ak budeme mať falošné Slovo aj naša nádej bude falošná. Ako evanjelici a.v. si vážme i náš preklad Biblie, lebo je vzácnym pokladom, z ktorého pramení život. Tak málo pamätáme na to, že nič nemožno ubrať ani pridať beztrestne k Božiemu slovu. K duchovnému prebudeniu národa nemôže dôjsť ak Božie slovo nechceme prijať také aké je.


Autor: Ľubomíra Mervartová, ev. a.v. farárka
Dátum: 4.7.2006